Innobár.png

Twsbár.png
Twbár.png
Gpbár.png
Foebár.png
Elvenarbár.png
Innogames minilogo.png
Z Tribalwars2 PL Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia 1: Linia 1:
 
[[Category:Pomoc]]
 
[[Category:Pomoc]]
==Quests==
+
==Zadania==
  
Every players is presented with a series of quests in the beginning of the game. By completing these quests you gain rewards, such as resource boosters, premium features, units, etc.  
+
Każdemu graczowi przedstawiona jest seria zadań na początku gry. Wypełniając te zadania można zdobyć nagrody, takie jak wzmacniacze zasobów, funkcji premium, jednostek itp.
  
There are different types of quests, all of which is separated into different quest groups. These quests focus is the guide you through your first steps of the game.  
+
Istnieją różne rodzaje zadań, z których wszystkie są rozdzielone na grupy zadań. Te zadania skupić się na przeprowadzeniu użytkownika przez pierwsze etapy gry.
  
  
===Where can i find the quests?===
+
===Gdzie mogę znaleźć zadania?===
 
[[File:Help_quests.png|right]]
 
[[File:Help_quests.png|right]]
  
You can find the quests on the left. They will be looking like the picture to the right.
+
Zadania można znaleźć po lewej. Będą wyglądać jak na zdjęciu po prawej stronie.
  
Each quest group contains a number of quests that needs to be done, before you can continue to new quests.  
+
Każda grupa zadań zawiera określoną liczbę zadań, która musi zostać wykonana, aby można było kontynuować nowe zadania.
  
When a quest is done, the quest will be marked with an icon looking like a chest, like this: [[File:Quest_Finish.png]]
+
Kiedy zadanie zostanie wykonane, to zostanie ono oznaczone ikoną wyglądają jak skrzynia, tak jak tutaj: [[File:Quest_Finish.png]]
  
  
== The quests ==
+
== Zadania ==
=== The Resources ===
+
=== Surowce ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''Welcome to Tribal Wars 2'''
+
|'''Witaj w Tribal Wars 2'''
|Now that you mastered the tutorial you should get yourself familiar with the other aspects of the game. Let's start by learning how to get those precious resources!
+
|Teraz, gdy opanowałeś poradnik powinieneś zapoznać się z innymi aspektami gry. Zacznijmy od uczenia się, jak zdobyć te cenne zasoby!
|Reach building level 1 for the [[Timber Camp]]
+
|Osiągnij 1 poziom [[Tartak|tartaku]]
|2 x Build Cost Reduction
+
|2 x redukcja kosztów budowy
 
|-
 
|-
|'''Your Timber Camp'''
+
|'''Twój tartak'''
|There are three resources: Wood, Clay and Iron. You need them to build and to recruit units. At the beginning of the game you will need Wood. Plenty of it!
+
|Są tutaj trzy rodzaje surowców: drewno, glina i żelazo. Potrzebujesz ich, aby wznosić budynki i rekrutować jednostki. Na początku gry będziesz potrzebować drewno.
Upgrade the level of your Timber Camp to increase your Wood production.
+
Podnieś poziom Twojego tartaku w celu zwiększenia produkcji drewna.
|Reach building level 2 for the [[Timber Camp]]
+
|Osiągnij 2 poziom [[Tartak|tartaku]]
|100 x Wood
+
|100 x drewno
 
|-
 
|-
|'''Your Clay Pit'''
+
|'''Twoja kopalnia gliny'''
|Clay is used for buildings mostly. You will need tons of it to develop your village.
+
|Glina używana jest głównie dla budynków. Będziesz potrzebować ton gliny, aby rozwijać swoją wioskę.
Upgrade the level of your Clay Pit to increase your Clay production.
+
Podnieś poziom Twojej kopalni gliny w celu zwiększenia produkcji gliny.
|Reach building level 1 for the [[Clay Pit]]
+
|Osiągnij 1 poziom [[Kopalnia gliny|kopalni gliny]]
|100 x Clay
+
|100 x glina
 
|-
 
|-
|'''Your Iron Mine'''
+
|'''Twoja huta żelaza'''
|Iron becomes important a little later in the game. It is used for units mostly. If you want to have a huge army, you will need plenty of Iron!
+
|Żelazo stanie się ważne w późniejszym etapie gry. Wykorzystywane jest głównie dla jednostek. Jeśli chcesz posiadać ogromną armię, to będziesz potrzebować bardzo wiele żelaza!
Upgrade the level of your Iron Mine to increase your Iron production.
+
Podnieś poziom Twojej huty żelaza w celu zwiększenia produkcji żelaza.
|Reach building level 1 for the [[Iron Mine]]
+
|Osiągnij 1 poziom [[Huta żelaza|huty żelaza]]
|100 x Iron
+
|100 x żelazo
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
===First Steps===
+
===Pierwsze kroki===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demands
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''Your Farm'''
+
|'''Twoja farma'''
|People want to eat. This is where your fourth resource comes into play: Provisions. You get Provisions from your Farm. You need them to support your buildings and units.
+
|Ludzie chcą jeść. To jest miejsce gdzie do gry wchodzi czwarty zasób: prowiant. Prowiant otrzymujesz dzięki farmie. Potrzebujesz go, aby wspierać Twoje budynki i jednostki.  
|Reach building level 2 for the [[Farm]]
+
|Osiągnij 2 poziom [[Farma|farmy]]
|Wood Booster
+
|Bonus do produkcji drewna
 
|-
 
|-
|'''Your inventory'''
+
|'''Twój ekwipunek'''
|Access your inventory by clicking the 'Shop / Inventory' button at the bottom of the screen. Items, like the ones you get from quests, are stored there. Most of them you can use directly in the inventory. They will be applied to your current village.
+
|Dostęp do ekwipunku uzyskasz klikając w przycisk "sklep/ekwipunek" na dole ekranu. Przedmioty, takie jak te, które można uzyskać w zadaniach, są tam przechowywane. Większość z nich można użyć bezpośrednio w ekwipunku. Będą one stosowane do bieżącej wioski.
|Use the item once: Wood Booster
+
|Użyj raz: Bonus do produkcji drewna
|30 Spearmen
+
|30 Pikinierów
 
|-
 
|-
|'''Your Warehouse'''
+
|'''Twój magazyn'''
|Wood, Clay and Iron are stored in your Warehouse. But its capacity is limited: You will lose any resources that you cannot store! Make sure to upgrade your Warehouse to be able to keep more of each resource.
+
|Drewno, glina i żelazo są przechowywane w Twoim magazynie. Jego pojemność jest ograniczona: stracisz wszystkie surowce, których nie można przechować! Upewnij się, aby podnieść poziom magazynu, który będzie w stanie utrzymać więcej każdego zasobu.
|Reach building level 2 for the [[Warehouse]]
+
|Osiągnij 2 poziom [[Magazyn|magazynu]]
|Unlock Technology
+
|Odblokuj technologie
 
|-
 
|-
|'''Knowledge is power'''
+
|'''Wiedza to potęga'''
|For many buildings you can unlock special benefits by researching technologies. However, you need to get the buildings to a certain level before you can research a technology. Or, you use Crowns!
+
|Dla wielu budynków można odblokować specjalne korzyści poprzez badanie technologii. Jednak trzeba rozbudować budynki do pewnego poziomu, aby można było zbadać technologię. Lub wykorzystać Korony!
Open the menu of your Warehouse and research the 'Attic'. You can use the 'Unlock Technology' item that you got from the previous quest.
+
Otwórz menu magazynu i zbadaj 'strych'. Możesz użyć przedmiotu 'odblokuj technologię', który otrzymałeś za poprzednie zadanie.
|Have the 'Attic' research once
+
|Zbadaj 'strych'
|200 x Wood<br>200 x Clay<br>200 x Iron
+
|200 x drewno<br>200 x glina<br>200 x żelazo
 
|-
 
|-
|'''Your Tribe'''
+
|'''Twoje plemię'''
|Tribal Wars 2 is a team game. You can play it on your own, but success comes with numbers. Sooner or later you should join forces with other players. Be in a Tribe!
+
|Tribal Wars 2 jest zespołową grą. Możesz grać samodzielnie jednak sukces przychodzi wraz z liczbami. Prędzej czy później trzeba połączyć siły z innymi graczami. Dołącz do plemienia!
|Be in a [[Tribes|Tribe]] once
+
|Dołącz do [[Plemiona|plemienia]]
|2 x Master of Loot
+
|2 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Second Steps ===
+
=== Kolejne kroki ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''Attack the barbarians!!!'''
+
|'''Zaatakuj barbarzyńców!!!'''
|More fun than producing resources is looting them! Why don't you go and raid a Barbarian Village. Send some units! Later you will learn to optimize your army in regards to traveling time, the carrying capacity for loot, the combat strength and the discipline. But for now, Spearmen will do just fine!
+
|Produkowanie surowców może i jest przyjemne, ale nic nie daje tyle frajdy co ich rabunek! Może zorganizujesz zbrojną wyprawę, której celem będzie Wioska barbarzyńska? Wyślij kilka jednostek! W późniejszej fazie gry nauczysz się optymalnie zestawiać armie pod kątem czasu podróżowania, udźwigu, siły bojowej i dyscypliny. Ale na tę chwilę Pikinierzy ci wystarczą!
|Fight one battle with atleast 10 [[Spearman|Spearmen]]
+
|Walcz jedną bitwę z co najmniej 10 [[Pikinier|pikinierami]]
|20 Axe Fighters
+
|20 Toporników
 
|-
 
|-
|'''Attack protection'''
+
|'''Ochrona przed atakiem'''
|Don't worry about incoming attacks quite yet. For the first 5 days every player is protected from attacks. However, if you attack another player in this time, your attack protection will end immediately. The good news: Barbarians are no players. Feel free to attack their villages and loot their resources!
+
|Na razie nie zaprzątaj sobie głowy atakami wrogów. Przez pierwsze 5 dni każdy gracz jest chroniony przed atakami. Jeśli jednak w tym czasie napadniesz na innego gracza, twoja Ochrona przed Atakiem natychmiast przestanie działać. Ale są i dobre wieści: barbarzyńcy to nie gracze. Dlatego nie krępuj się - atakuj ich wioski i plądruj ich surowce do woli!
Check the top right of your screen, under the units. The time remaining for your attack protection is displayed there.
+
Spójrz na prawą górną część ekranu, pod zakładką jednostek. Jest tam wyświetlony czas pozostały do zakończenia działania Ochrony przed Atakiem.
|Fight one battle with atleast 10 [[Spearman|Spearmen]]
+
|Walcz jedną bitwę z co najmniej 10 [[Pikinier|pikinierami]]
|2 x Master of Loot
+
|2 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu
 
|-
 
|-
|'''Introduce you to the world'''
+
|'''Wprowadzenie do świata'''
|The world needs to know you. Your village needs a name! Make it a good one...
+
|Świat musi Cię poznać. Twoja wioska potrzebuje nazwy. Zrób to dobrze...
|Rename village once
+
|Zmień nazwę wioski
|200 x Wood<br>200 x Clay<br>200 x Iron
+
|200 x drewno<br>200 x glina<br>200 x żelazo
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== More Resources ===
+
=== Więcej surowców ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''The building queue'''
+
|'''Kolejka budowy'''
|here is a limit to upgrading your buildings: At the beginning you can work on 1 building and have another building project queued up. You can see your building queue list in the Headquarters and at the right of your screen.
+
|Liczba budynków, które możesz ulepszać jest ograniczona: na początku możesz pracować nad 1 budynkiem i mieć następny w kolejce. Możesz sprawdzić kolejkę budowy w Ratuszu oraz po prawej stronie ekranu.
Click on the first building in the list. You will see the level under construction and the time it takes to complete. If you cancel a building project, you get a refund of 90% of the invested resources.
+
Kliknij pierwszy budynek na liście. Zostanie wyświetlony poziom budowy oraz czas pozostały do ukończenia projektu. Jeśli anulujesz projekt budowlany, otrzymasz zwrot 90% zainwestowanych surowców.
|Reach building level 3 for the [[Timber Camp]]
+
|Osiągnij 3 poziom [[Tartak|tartaku]]
|200 x Wood
+
|200 x drewno
 
|-
 
|-
|'''Deepening the Clay Pit'''
+
|'''Pogłębianie kopalni gliny'''
|Check the menu of one of your resource buildings. There you can see the exact amount of the current production as well as the production at the next level. If you need more resources, you can increase your production by using a booster. It will provide a 20% bonus!
+
|Kliknij menu jednego ze swoich budynków produkcyjnych. Znajdziesz tam szczegółowe informacje o bieżącej produkcji oraz wydajność produkcyjną na kolejnym poziomie. Jeśli potrzebujesz większej ilości surowców, możesz zwiększyć poziom produkcji za pomocą wspomagacza. Zapewni ci to 20% premii do produkcji!
|Reach building level 3 for the [[Clay Pit]]
+
|Osiągnij 3 poziom [[Kopalnia gliny|kopalni gliny]]
|200 x Clay
+
|200 x glina
 
|-
 
|-
|'''More mines and timelines'''
+
|'''Więcej kopalń i oś czasu'''
|Press the arrow button at the bottom of the screen. That opens up the Timeline. It is a very useful tool to monitor all actions involving your current village. The upper half shows army movements, while the lower part displays all building and recruiting efforts.
+
|Kliknij przycisk w kształcie strzałki znajdujący się w dolnej części ekranu. Otwiera on Oś czasu. Jest to bardzo użyteczne narzędzie pozwalające monitorować wszystkie działania obejmujące aktualnie wybraną wioskę. Górna połowa wyświetla ruchy prowadzone przez armie, natomiast w dolnej części widać wszystkie działania związane z budową i rekrutacją.
|Reach building level 3 for the [[Iron Mine]]
+
|Osiągnij 3 poziom [[Huta żelaza|huty żelaza]]
|200 x Iron
+
|200 x żelazo
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== The Hero ===
+
=== Bohater ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''The hero's likeness'''
+
|'''Na podobieństwo bohatera'''
|The Paladin is leading your units into battle. He is a very powerful unit. Later on you will be able to equip him with weapons that grant bonuses to your army. But there can be only one true hero: You cannot have more than one Paladin at a time.
+
|Rycerz prowadzi twoje armie w boju. To bardzo potężna jednostka. W dalszej fazie gry będziesz w stanie wyposażyć go w oręż, który zapewni twojej armii dodatkowe premie. Ale prawdziwy bohater może być tylko jeden: w danym momencie możesz posiadać tylko jednego Rycerza.
|Reach building level 1 for the [[Statue]]
+
|Osiągnij 1 poziom [[Piedestał|piedestału]]
|Instantly recruit the paladin
+
|Natychmiastowe wezwanie Rycerza
 
|-
 
|-
|'''Summon a hero'''
+
|'''Wezwij bohatera'''
|Of course you need a real hero to lead your units into battle! Use the Statue to summon a Paladin. It will take the Paladin some time to arrive.
+
|Naturalnie potrzebujesz bohatera z krwi i kości, który poprowadzi twoje armie w boju! Użyj Piedestału, aby wezwać Rycerza. Zajmie to trochę czasu.
You can speed up the time by using the item that you get from the previous quest.
+
Możesz przyspieszyć proces wzywania bohatera za pomocą przedmiotu otrzymanego za wykonanie poprzedniego zadania.
|Summon a [[Paladin]]
+
|Wezwij [[Rycerz|rycerza]]
|2 x Master of Loot
+
|2 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu
 
|-
 
|-
|'''The unknown hero'''
+
|'''Bezimienny bohater'''
|A true hero needs a name. Choose one worthy of your mighty Paladin!
+
|Prawdziwy bohater nie może być bezimienny. Wybierz imię godne twojego Rycerza!
|Rename [[Paladin]] once
+
|Zmień imię [[Rycerz|rycerza]]
|Instantly recruit the paladin
+
|Natychmiastowe wezwanie Rycerza
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Secrets of Success ===
+
=== Tajemnica sukcesu ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''Wagonloads of resources'''
+
|'''Tony surowców'''
|You can never have enough resources. Because you will always need them, your resource buildings are the cornerstone for your growth. Upgrade them so that you always have a fixed income of resources and don't rely on plundering other villages only.
+
|Surowców nigdy za wiele. Są one niezbędne na każdym etapie rozgrywki, dlatego twoje budynki produkcyjne mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju imperium. Ulepszaj budynki produkcyjne, aby zawsze mieć stały dopływ surowców. Nie polegaj wyłącznie na łupieniu innych wiosek.
|Reach building level 5 for the [[Timber Camp]]<br>Reach building level 5 for the [[Clay Pit]]<br>Reach building level 5 for the [[Iron Mine]]
+
|Osiągnij 5 poziom [[Tartak|tartaku]]<br>Osiągnij 5 poziom [[Kopalnia gliny|kopalni gliny]]<br>Osiągnij 5 poziom [[Huta żelaza|huty żelaza]]
|400 x Wood<br>400 x Clay<br>400 x Iron
+
|400 x drewno<br>400 x glina<br>400 x żelazo
 
|-
 
|-
|'''The art of multitasking'''
+
|'''Sztuka wielozadaniowości'''
|The bigger your empire becomes the more challenging it will get to manage it. To help you keep track you can mark villages. Click on any village on the map and choose 'Add groups' from the radial menu. The groups will help you to easily identify threats and opportunities.
+
|Im bardziej rozrasta się Twoje imperium, tym trudniejsze staje się zarządzanie. Możesz oznaczać wioski w celu lepszej kontroli nad rozwojem. Kliknij dowolną wioskę na mapie i wybierz 'Dodaj grupy' z okrągłego menu kontekstowego. Grupy umożliwiają łatwą i szybką identyfikację szans i zagrożeń.
|Recruit one [[Spearman]]
+
|Zrekrutuj jednego [[Pikinier|pikiniera]]
|2 x Build Cost Reduction
+
|2 x Redukcja kosztów budowy
 
|-
 
|-
|'''Knights, assemble!'''
+
|'''Rycerze, zgromadźcie się!'''
|If you want to be a successful general, listen up! Click on the 'Units' button in the main menu. The menu that opens up provides an excellent overview of all military activity in connection with the current village. You can easily see all army movements as well as all units currently in the village.
+
|Jeśli chcesz zostać wielkim generałem, słuchaj uważnie! Kliknij przycisk 'Jednostki' umieszczony w menu głównym. Otworzy się menu, które zapewnia doskonały przegląd wszystkich działań militarnych związanych z aktualnie wybraną wioską. Możesz z łatwością zapoznać się z ruchami wojsk oraz zobaczyć wszystkie jednostki aktualnie stacjonujące w wiosce.
|Fight one battle with at least 10 [[Spearman|Spearmen]]
+
|Walcz jedną bitwę z co najmniej 10 [[Pikinier|pikinierami]]
|2 x Master of Loot
+
|2 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Military ===
+
=== Wojskowe ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''The art of recruiting'''
+
|'''Sztuka werbunku'''
|Spearmen are great as a start. But you will need something better soon. Upgrade your Barracks to higher levels to unlock other unit types. Upgrading them has another benefit: With every level of your Barracks, the recruitment time goes down!
+
|Pikinierzy stanowią idealny wybór na początku twojej przygody z Tribal Wars 2. Jednak wkrótce będziesz potrzebować lepszych jednostek. Ulepszaj poziom Koszar, aby uzyskać dostęp do innych typów jednostek. Ulepszanie Koszar ma jeszcze jedną zaletę: z każdym nowym poziomem Koszar czas szkolenia jednostek ulega skróceniu!
|Reach building level 2 for the [[Barracks]]
+
|Osiągnij 2 poziom [[Koszary|koszar]]
|20 [[Spearman|Spearmen]]
+
|20 [[Pikinier|pikinierów]]
 
|-
 
|-
|'''Spearmen first!'''
+
|'''Pikinierzy naprzód!'''
|Spearmen are great at the beginning. They are a reliable defensive unit and are great at looting other villages. Click on the 'Info' icon on the units in the menu of the Barracks to get details about their strengths and weaknesses!
+
|Pikinierzy to doskonały wybór w początkowej fazie gry. Są dobrymi obrońcami i sprawdzają się podczas łupienia wiosek innych graczy. Kliknij ikonę 'Informacje' przy jednostkach w menu Koszar, aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące ich mocnych i słabych stron!
|Recruit one [[Spearman|Spearmen]]
+
|Zrekrutuj jednego [[Pikinier|pikiniera]]
|10 [[Swordsman|Swordsmen]]
+
|10 [[Miecznik|Mieczników]]
 
|-
 
|-
|'''Knowledge is power'''
+
|'''Wiedza to potęga'''
|After every battle you will receive a detailed report. You will see how many units attacked, how many defended, whether you've won or lost and how much resources were looted. Click on the 'Reports' button in the main menu to check it.
+
|Po każdej stoczonej bitwie otrzymasz szczegółowy raport. Dowiesz się, ile jednostek atakowało, ilu było obrońców, jaki był rezultat potyczki oraz poznasz ilość zgrabionych surowców. Kliknij przycisk 'Raporty' w menu głównym, żeby to sprawdzić.
|Fight one battle with at least 10 [[Spearman|Spearmen]]
+
|Walcz jedną bitwę z co najmniej 10 [[Pikinier|pikinierami]]
|200 x Wood<br>200 x Clay<br>200 x Iron
+
|200 x drewno<br>200 x glina<br>200 x żelazo
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== The hospital ===
+
=== Szpital ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''First aid'''
+
|'''Pierwsza pomoc'''
|There will be bloody battles fought in your villages, with casualties on both sides. If you have a Hospital, some of your defending units can be saved! They will be put into the sickbed and healed. After 6 hours you can discharge them and put them back into action.
+
|Twoje wioski będą areną krwawych bitew, skutkujących ofiarami po obu stronach. Jeśli posiadasz szpital, możesz ocalić część obrońców! Zostaną oni umieszczeni w szpitalu i uzdrowieni. Po upływie 6 godzin wyjdą ze szpitala i wrócą z powrotem do akcji.
|Reach building level 1 for the [[Hospital]]
+
|Osiągnij 1 poziom [[Szpital|szpitala]]
|3 x Doctor
+
|3 x Medyk
 
|-
 
|-
|'''The importance of resources'''
+
|'''Znaczenie surowców'''
|The Hospital is a great building. As are so many others — with all these fantastic buildings, never lose sight of your resource buildings. They are the key to develop your village and to set up an empire!
+
|Szpital to wspaniały budynek. Tak jak i wiele innych - zawsze jednak miej na oku budynki produkcyjne. To one są kluczowe dla rozwoju Twojej wioski i budowy prawdziwego imperium!
|Reach building level 7 for the [[Timber Camp]]<br>Reach building level 7 for the [[Clay Pit]]<br>Reach building level 7 for the [[Iron Mine]]
+
|Osiągnij 7 poziom [[Tartak|tartaku]]<br>Osiągnij 7 poziom [[Kopalnia gliny|kopalni gliny]]<br>Osiągnij 7 poziom [[Huta żelaza|huty żelaza]]
|Iron Booster
+
|Bonus do produkcji żelaza
 
|-
 
|-
|'''Feed them'''
+
|'''Nakarm ich'''
|Your people need to eat. Never lose sight of your Provisions. There is hardly anything more annoying than saving up resources for a certain building only to find out that you don't have enough Provisions available to build it.
+
|Twoi poddani muszą coś jeść. Zawsze kontroluj poziom prowiantu. Nie ma nic bardziej irytującego, niż odkładanie surowców na potrzeby wzniesienia konkretnego budynku tylko po to, by okazało się, że brakuje Ci prowiantu niezbędnego do jego budowy.
|Reach building level 4 for the [[Farm]]
+
|Osiągnij 4 poziom [[Farma|farmy]]
|3 x Master of Loot
+
|3 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Plan Preset ===
+
=== Plan szablonu ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''A winning strategy'''
+
|'''Zwycięska strategia'''
|Presets are a great way of making your life as a general easier. Use them to set default armies for attacks.
+
|Szablony znacznie ułatwiają życie każdego generała. Korzystaj z nich, aby wydawać domyślnym armiom rozkazy do ataku.
Once you did a preset at your Rally Point, it appears in the radial menus of other villages. Select it, and an attack will be launched with the units and Officers you set before!
+
Po stworzeniu szablonu w placu, pojawia się on w okrągłym menu kontekstowym przy innych wioskach. Wybierz go, a zostanie przeprowadzony atak z użyciem oficerów i jednostek, które zostały uprzednio wyznaczone!
|Reach building level 2 for the [[Rally Point]]
+
|Osiągnij 2 poziom [[Plac|placu]]
|Deceiver
+
|Oszust
 
|-
 
|-
|'''Global plans'''
+
|'''Globalne plany'''
|There will be a time when you control many villages. Don't worry, you won't have to set the presets again and again for every one of your villages — they are always saved in a global list. From that list, you can easily assign them to your villages as you like!
+
|Przyjdzie kiedyś czas, gdy pod Twoją kontrolą znajdować się będzie wiele wiosek. Nie martw się, nie trzeba będzie opracowywać szablonów w kółko, osobno dla każdej wioski - zawsze są one zapisywane na liście globalnej. Możesz z niej łatwo przydzielić szablony do wiosek w dogodny dla siebie sposób!
|Create one army preset
+
|Utwórz jeden szablon dla wojska
|2 x Grandmaster
+
|2 x Wielki Mistrz
 
|-
 
|-
|'''Plan of Attack'''
+
|'''Plan ataku'''
|Let's see your preset in action! Use it to attack a village. Select 'Presets' from the radial menu of a village you want to attack. Now you can choose from all the presets that are active in your village.
+
|Zobaczmy, jak Twój szablon sprawdzi się w działaniu! Użyj szablonu ataku by napaść na wioskę. Wybierz 'Szablony' z okrągłego menu wioski, którą chcesz złupić. Teraz możesz wybierać spośród wszystkich szablonów, które są aktywne w Twojej wiosce.
|Fight one battle with at least 10 [[Spearman|Spearmen]]
+
|Walcz jedną bitwę z co najmniej 10 [[Pikinier|pikinierami]]
|2 x Doctor
+
|2 x Medyk
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Faith ===
+
=== Wiara ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''The power of Faith'''
+
|'''Siła Wiary'''
|Faith is an important factor when it comes to the combat strength of your units. If you don't have a village with a Chapel or Church in a province, your units will go into battle with only 50% of their strength there.
+
|Wiara jest istotnym czynnikiem wpływającym na siłę bojową Twoich jednostek. Jeśli nie posiadasz wioski z wybudowaną kaplicą lub kościołem na terytorium prowincji, Twoje wojsko ruszy w bój wykorzystując zaledwie 50% swojej siły.
Your first village already has a Chapel. That means your units fight at full strength in your starting province. Provinces are encircled by boundary stones.
+
W Twojej pierwszej wiosce została już wzniesiona kaplica. Oznacza to, że Twoje armie walczą z pełną mocą w bitwach rozgrywających się na terytorium Twojej prowincji startowej. Granice prowincji są wyznaczane przez kamienie graniczne.
|Reach building level 1 for the [[Chapel/Church|Chapel]]
+
|Osiągnij 1 poziom [[Kaplica/Kościół|kaplicy]]
|2 x Build Cost Reduction
+
|2 x Redukcja kosztów budowy
 
|-
 
|-
|'''The Faith of your units'''
+
|'''Wiara Twojego wojska'''
|Select a Barbarian Village outside of your province. Check the 'Combat strength' on the 'Send Army' window - it should be at 50%. Compare it with a Barbarian Village in your province. Your units fight at 100% there. You see: The Faith of your units is of great importance!
+
|Wybierz wioskę barbarzyńską położoną poza terytorium Twojej prowincji. Sprawdź wartość 'Siły bojowej' w oknie 'Wyślij armię' - powinna wynosić 50%. Porównaj ją z wartością widniejącą w wiosce barbarzyńskiej w Twojej prowincji. Twoje wojsko walczy tam wykorzystując 100% swoich możliwości. Jak widać wiara Twojej armii ma ogromne znaczenie!
|Fight one battle with at least 20 [[Axe Fighter|Axe Fighters]] and a [[Paladin]]
+
|Walcz jedną bitwę z co najmniej 20 [[Topornik|topornikami]] i [[Rycerz|rycerzem]]
|2 x Master of Loot
+
|2 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu
 
|-
 
|-
|'''Your Wall'''
+
|'''Twoje Mury Obronne'''
|Units are not your only line of defense: Protect your villages against attacks with Walls. They offer a basic defense and provide a bonus to your defending units. And they get better with every level!
+
|Jednostki bojowe nie są jedyną linią obrony: możesz chronić swoje wioski przed atakami za pomocą murów obronnych. Zapewniają one podstawową ochronę i dają premię obrońcom. Co więcej, z każdym poziomem stają się coraz lepsze!
|Reach building level 1 for the [[Wall]]
+
|Osiągnij 1 poziom [[Mur obronny|muru obronnego]]
|2 x Doctor
+
|2 x Medyk
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Unit details ===
+
=== Jednostki - szczegóły ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''Support!'''
+
|'''Wsparcie!'''
|There will be times when you rather want to defend another village instead of attacking it. The good news: You can do so! Send your army as usual, but instead of 'Attack' choose 'Support'. Your units will help defend the supported village until you call them back or the owner of the village sends them home.
+
|W niektórych sytuacjach to nie atak, lecz obrona innej wioski będzie zaprzątała Twoją głowę. Dobre wieści są takie, że: jest to możliwe! Wyślij swoją armię tak jak zwykle, jednak zamiast opcji 'Atakuj' wybierz 'Wsparcie'. Twoje jednostki pomogą bronić wspieraną wioskę do czasu ich odwołania lub gdy właściciel wioski zdecyduje się odesłać je do domu.
|Support one village with at least 20 [[Spearman|Spearmen]]
+
|Wesprzyj wioske używając co najmniej 20 [[Pikinier|pikinierów]]
|3 x Tactician
+
|3 x Taktyk
 
|-
 
|-
|'''Attackers'''
+
|'''Najeźdźcy'''
|You want to send an attack? Choose among three different offensive units. Axe Fighters are inexpensive and effective in large numbers. The Light Cavalry is expensive, but great at quickly looting Barbarian Villages. Mounted Archers are perfect for attacking villages that are not defended by Archers.
+
|Chcesz wysłać atak? Wybierz spośród trzech różnych jednostek ofensywnych. Topornicy - niedrogie i skuteczne w dużych ilościach. Lekka kawaleria - drogie, ale świetne w szybkiej grabieży wiosek barbarzyńskich. Łucznicy na koniu - idealne do atakowania wsi, które nie są bronione przez łuczników.
|Recruit 40 [[Axe Fighter|Axe Fighters]]
+
|Zrekrutuj 40 [[Topornik|toporników]]
|20 [[Light Cavalry]]
+
|20 [[Lekka kawaleria|lekkich kawalerzystów]]
 
|-
 
|-
|'''Defenders'''
+
|'''Obrońcy'''
|You need a good defense for your villages. Choose among four different defensive units. Spearmen are good against cavalry units, Swordsmen take down infantry units easily and Archers are effective against other archer units. Heavy Cavalry is very expensive, but they are the elite of defense, as have no weak points.
+
|Twoje wioski powinny być dobrze bronione. Do wyboru masz cztery typy jednostek defensywnych. Pikinierzy dobrze radzą sobie w starciu z kawalerią, Miecznicy są skuteczni przeciwko piechocie, a Łucznicy nadają się do zwalczania jednostek walczących na dystans. Ciężka kawaleria kosztuje krocie, ale stanowi elitę wśród obrońców, gdyż nie ma słabych punktów.
|Recruit 40 [[Swordsman|Swordsmen]]
+
|Zrekrutuj 40 [[Miecznik|mieczników]]
|20 [[Archer|Archers]]
+
|20 [[Łucznik|łuczników]]
 
|-
 
|-
|'''Lay siege'''
+
|'''Oblężenie'''
|If you really want to wreak havoc on a village, don't forget your siege weapons at home! Rams take down the enemy village's Wall, while Catapults can be used to damage any building of your choice.
+
|Jeśli naprawdę chcesz siać spustoszenie w wioskach, nie zapomnij o broni oblężniczej u siebie! Tarany zniszczą mur obronny wroga, a katapulty mogą być używane do uszkodzenia jakiegokolwiek budynku.
|Recruit 10 [[Ram]]
+
|Zrekrutuj 10 [[Taran|taranów]]
|10 [[Catapult|Catapults]]
+
|10 [[Katapulta|katapult]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Market Barker ===
+
=== Rynkowy naganiacz ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''It's all about the business.'''
+
|'''Wszystko kręci się wokół biznesu.'''
|There is another way of getting the precious resources you need: trading! All you need is a Market and you can start trading with other players. Every level of your Market will bring new merchants and increase the amount you can trade!
+
|Istnieje jeszcze jeden sposób pozyskiwania cennych surowców: handel! Wystarczy rynek, aby można było rozpocząć handel z innymi graczami. Każdy poziom rynku zwiększa liczbę kupców i ilość surowców, którymi możesz handlować!
|Reach building level 1 for the [[Market]]
+
|Osiągnij 1 poziom [[Rynek|rynku]]
|600 x Wood<br>600 x Clay<br>600 x Iron
+
|600 x drewno<br>600 x glina<br>600 x żelazo
 
|-
 
|-
|'''Deal or no deal'''
+
|'''Umowa stoi?'''
|If you want to trade, you first need a Market. There you can create offers. Any other player can accept them. Your merchants will take your resources and transport them to the player you trade with. In return, their merchants, will deliver the resources you're looking for to you.
+
|Jeśli chcesz handlować, musisz najpierw wybudować rynek. Rynek umożliwia tworzenie ofert. Każdy gracz może je przyjąć. Twoi kupcy przetransportują surowce do gracza, z którym handlujesz. W odpowiedzi kupcy drugiego gracza dostarczą Ci surowce, których potrzebujesz.
|Create one market offer
+
|Utwórz ofertę na rynku
|Clay Booster
+
|Bonus do produkcji gliny
 
|-
 
|-
|'''An offer you cannot refuse'''
+
|'''Oferta nie do odrzucenia'''
|Maybe you don't even need to create an offer. Before you do, check the Market first. Maybe another player put up the perfect offer for you already!
+
|Być może nawet nie musisz tworzyć oferty. Najpierw warto odwiedzić rynek. Możliwe, że inny gracz przygotował dla Ciebie idealną ofertę!
|Accept one market offer
+
|Przyjmij ofertę na rynku
|Build Queue Increase
+
|Zwiększenie kolejki budowy
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Village Improvements ===
+
=== Rozbudowa wioski ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''Level 10'''
+
|'''Poziom 10'''
|You need a constant flow of resources coming in. Never forget about developing your resource buildings. They are the backbone of your village!
+
|Stały dopływ surowców to podstawa. Nigdy nie zapominaj o rozwijaniu budynków produkcyjnych. To one stanowią fundament Twojej wioski!
|Reach building level 10 for the [[Timber Camp]]<br>Reach building level 10 for the [[Clay Pit]]<br>Reach building level 10 for the [[Iron Mine]]
+
|Osiągnij 10 poziom [[Tartak|tartaku]]<br>Osiągnij 10 poziom [[Kopalnia gliny|kopalni gliny]]<br>Osiągnij 10 poziom [[Huta żelaza|huty żelaza]]
|1000 x Wood<br>1000 x Clay<br>1000 x Iron
+
|1000 x drewno<br>1000 x glina<br>1000 x żelazo
 
|-
 
|-
|'''More units'''
+
|'''Więcej jednostek'''
|The more units you have, the better. Your Barracks should never be idle. As a rule of thumb, try to have at least twice as many units in your village as you have village points.
+
|Im więcej jednostek posiadasz, tym lepiej. Twoje koszary nigdy nie powinny pozostawać bezczynne. Najlepiej zastosować się do poniższej reguły: co najmniej dwa razy tyle jednostek stacjonujących w wioskach, ile wynosi liczba punktów w wioskach.
|Recruit 42 [[Spearman|Spearmen]]
+
|Zrekrutuj 42 [[Pikinier|pikinierów]]
|42 [[Swordsman|Swordsmen]]
+
|42 [[Miecznik|mieczników]]
 
|-
 
|-
|'''Farm farming'''
+
|'''Dożynki na farmie'''
|The more units you have, the more Provisions you need. And buildings use them, too. It goes without saying that you need to upgrade your Farm as much as possible.
+
|Im więcej jednostek zasila szeregi Twoich armii, tym więcej wymagają prowiantu. Budynki również go zużywają. Jest więc oczywiste, że musisz ulepszyć swoją farmę, do jak najwyższego poziomu.
|Reach building level 6 for the [[Farm]]
+
|Osiągnij 6 poziom [[Farma|farmy]]
|6 x Master of Loot
+
|6 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Blue Blood ===
+
=== Błękitna krew ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''The Academy'''
+
|'''Akademia'''
|Expand your empire! Get more villages! But alas!, it is not quite that easy: You will need Noblemen to do so. And to attract people of royal blood, you got to have an Academy first.
+
|Powiększ swoje imperium! Zdobądź więcej wiosek! Nie jest to jednak takie proste: aby tego dokonać, będziesz potrzebować szlachty. W celu przyciągnięcia osób, w których żyłach płynie błękitna krew, musisz wznieść akademię.
|Reach building level 1 for the [[Academy]]
+
|Osiągnij 1 poziom [[Akademia|akademii]]
|10000 x Wood<br>10000 x Clay<br>10000 x Iron
+
|10000 x drewno<br>10000 x glina<br>10000 x żelazo
 
|-
 
|-
|'''Mint a Coin'''
+
|'''Bij Monety'''
|Your Nobleman will not come for free. You need a Coin to recruit him. And every other Nobleman after that will require even more Coins: You need 2 to recruit your second Nobleman, and 6 Coins for your third already.
+
|Żaden szlachcic nie dołączy do Ciebie za darmo. Aby go werbować, potrzebujesz monet. A każdy kolejny zwerbowany szlachcic wymaga coraz większej ich liczby: aby zwerbować drugiego szlachcica będziesz potrzebować 2 monet, a trzeci będzie Cię kosztował aż 6 monet.
Coins are not bound to villages. You can mint them in any village you like and they will still be added together. And don't worry about the investment: If you lose a village or a Nobleman, you can get a new Nobleman without the need of new Coins.
+
Monety nie są przypisane do wiosek. Możesz je bić w dowolnej wiosce, a i tak będą trafiały do wspólnej puli. Nie musisz też martwić się poniesionymi kosztami: jeśli stracisz wioskę bądź szlachcica, możesz zwerbować nowego bez konieczności wydawania kolejnych monet.
|Mint one Coin
+
|Wybij monetę
|Build Queue Increase
+
|Zwiększenie kolejki budowy
 
|-
 
|-
|'''The Nobleman'''
+
|'''Szlachcic'''
|Noblemen are used to conquer villages. Attack a village and take a Nobleman along. If you win the battle, the village's loyalty will be reduced. Once it falls below 0, the Nobleman will leave your army and seize control over the village for you!
+
|Szlachta służy do zajmowania wiosek. Napadnij na wioskę mając szlachcica w swojej armii. Jeśli wygrasz bitwę, lojalność wioski zmaleje. Gdy jej wartość spadnie poniżej 0, szlachcic opuści Twoją armię i przejmie kontrolę nad wioską w Twoim imieniu!
|Have one [[Nobleman]]
+
|Posiadaj [[Szlachcic|szlachcica]]
|2 x Deceiver
+
|2 x Oszust
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Your Order ===
+
=== Twój Zakon ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''The Hall of Orders'''
+
|'''Komturia'''
|The Hall of Orders allows you to specialize your village. Use it to select one of three Orders: Choose the 'Templar Knights' if you are an offensive player. Go for the 'Teutonic Knights' Order when you rather play defensively. The 'Thieves Guild' is useful for advanced players with many villages.
+
|Komturia daje możliwość specjalizacji Twojej wioski. Użyj jej, aby wybrać jeden z trzech zakonów: wybierz zakon templariuszy, jeśli preferujesz ofensywny styl rozgrywki. Jeśli jesteś graczem defensywnym, postaw na zakon krzyżacki. Z kolei gildia złodziei to dobre rozwiązanie dla zaawansowanych graczy, których imperium obejmuje wiele wiosek.
|Reach building level 1 for the [[Hall of Orders]]
+
|Osiągnij 1 poziom [[Komturia|komturii]]
|10 [[Berserker|Berserkers]]
+
|10 [[Berserker|berserkerów]]
 
|-
 
|-
|'''Your choice'''
+
|'''Twój wybór'''
|All three orders grant different bonuses. Some provide you with unique units that you can recruit in the Hall of Orders. Even better: You can recruit in the Barracks and the Hall of Orders at the same time!
+
|Każdy z trzech zakonów oferuje inne premie. Niektóre umożliwiają werbowanie unikalnych jednostek, dostępnych w komturii. Co więcej: możesz werbować je jednocześnie w koszarach i w komturii!
Upgrade your Hall of Orders to level 2.
+
Rozbuduj komturię do poziomu 2.
|Reach building level 2 for the [[Hall of Orders]]
+
|Osiągnij 2 poziom [[Komturia|komturii]]
|[[Trebuchet]]
+
|[[Trebusz]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Espionage ===
+
=== Szpiegostwo ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''The Tavern'''
+
|'''Tawerna'''
|Where do you find shady figures, willing to take on more secretive tasks? In your Tavern, of course! Go there to recruit Spies and to plan countermeasures against enemy agents.
+
|Gdzie szukać typków spod ciemnej gwiazdy, którzy podejmą się dyskretniejszych zadań? Oczywiście w tawernie! Przejdź do tawerny, żeby werbować szpiegów oraz zaplanować kroki zaradcze przeciwko działalności wrogich agentów.
|Reach building level 1 for the [[Tavern]]
+
|Osiągnij 1 poziom [[Tawerna|tawerny]]
|4000 x Wood<br>4000 x Clay<br>4000 x Iron
+
|4000 x drewno<br>4000 x glina<br>4000 x żelazo
 
|-
 
|-
|'''Spy & Security'''
+
|'''Szpiegostwo i bezpieczeństwo'''
|Once you have a Tavern, you can recruit your first Spy. For every Spy after that you will have to research a technology in the Tavern first to unlock him.
+
|Po wybudowaniu tawerny, możesz zwerbować swojego pierwszego szpiega. Aby zwerbować kolejnych szpiegów, musisz ich odblokować. Możesz tego dokonać opracowując odpowiednią technologię w tawernie.
|Train one Spy
+
|Wytrenuj szpiega
|2 x Build Cost Reduction
+
|2 x redukcja kosztów budowy
 
|-
 
|-
|'''Secret mission'''
+
|'''Tajna misja'''
|Spies are great at preparing attacks. Sent them to gather crucial information about buildings or units in an enemy village. If there are no enemy Spies there, your mission will automatically be successful. Otherwise, there is a chance of failure.
+
|Szpiedzy świetnie nadają się do przygotowania gruntu pod atak. Wysyłaj ich, aby zdobywać kluczowe informacje o budynkach i jednostkach znajdujących się we wrogiej wiosce. Jeśli nie ma tam żadnych obcych szpiegów, Twoja misja szpiegowska automatycznie zakończy się sukcesem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepowodzenia misji.
|Scout once
+
|Przeprowadź zwiad
|Unlock Technology
+
|odblokuj technologię
 
|-
 
|-
|'''Countermeasures'''
+
|'''Środki kontrwywiadowcze'''
|The only thing better than fighting off enemy Spies, is to deceive them. Research and activate different countermeasures to do so. When an enemy send their Spies into your village, there is a chance that your active countermeasures will trigger.
+
|Zamiast zwalczać wrogich szpiegów, lepiej jest ich przechytrzyć. W tym celu możesz opracowywać i aktywować różne metody kontrwywiadowcze. Kiedy w Twojej wiosce znajduje się wrogi szpieg, istnieje szansa na uruchomienie aktywnych metod kontrwywiadowczych.
'Camouflage' fools enemy Spies about building levels, 'Dummies' sets up fake units and 'Switch Weapons' disguises two unit types. 'Exchange' works a little differently: it allows you to receive village information from enemy spies, if they spy on your village.
+
'Kamuflaż' podaje wrogim agentom błędne informacje dotyczące poziomów budynków. 'Atrapy' umożliwiają ustawienie fałszywych jednostek, a opcja 'Zamiana broni' zmienia wygląd jednostek dwóch rodzajów. Opcja 'Wymiana' działa trochę inaczej: umożliwia uzyskanie informacji o wiosce od wrogich szpiegów, gdy szpiegują oni Twoją wioskę.
|Activate one countermeasure
+
|Aktywuj środki kontrwywiadowcze
|4 x Master of Loot
+
|4 x Mistrz Łupu
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
  
  
=== Second Village ===
+
=== Druga wioska ===
 
{|style="text-align:center;"
 
{|style="text-align:center;"
!width=10%|Name
+
!width=10%|Nazwa
!width=50%|Description
+
!width=50%|Opis
!width=15%|Demand
+
!width=15%|Zapotrzebowanie
!width=15%|Rewards
+
!width=15%|Nagroda
 
|-
 
|-
|'''Preparation is key'''
+
|'''Grunt to przygotowanie'''
|You don't want to conquer a village just to lose it again. You need to be able to defend it, once it joins your empire! Prepare by having a large army ready.
+
|Z pewnością nie chcesz zająć wioski tylko po to, by ją stracić. Musisz być w stanie jej bronić gdy już znajdzie się w granicach Twojego imperium! Przygotuj się, trzymając w odwodzie dużą armię.
|Have units for at least 3000 Provisions
+
|Posiadaj jednostki zajmujące co najmniej 3000 prowiantu.
|100 [[Spearman|Spearmen]]<br>100 [[Swordsman|Swordsmen]]
+
|100 [[Pikinier|pikinierów]]<br>100 [[Miecznik|mieczników]]
 
|-
 
|-
|'''A noble attack'''
+
|'''Szlachetny atak'''
|Remember? To take over a village, you need to reduce its loyalty below 0 with your Noblemen.
+
|Pamiętasz? Aby zająć wioskę, musisz zmniejszyć jej lojalność poniżej 0 za pomocą szlachty.
Once you conquer a village, all of your surviving units will stay in the new village as support. Also, the village's loyalty will be set to 25.
+
Kiedy już zajmiesz wioskę, wszystkie Twoje jednostki, które przetrwały bitwę, pozostaną w nowej wiosce zapewniając jej wsparcie obronne. Oprócz tego lojalność wioski będzie wynosić 25.
|Fight one battle with at least one [[Nobleman]]
+
|Walcz jedną bitwę z co najmniej jednym [[Szlachcic|szlachcicem]]
|6 x Master of Loot
+
|6 x Mistrz Łupu
 
|-
 
|-
|'''Make the world yours'''
+
|'''Rzuć świat do swoich stóp'''
|Congratulations! You've mastered all the basics of Tribal Wars 2. However, as you will play the game you will soon figure out more tricks and tactics. Go for it and make the world yours!
+
|Gratulacje! Udało Ci się opanować wszystkie podstawowe zagadnienia w Tribal Wars 2. Jednak w miarę upływu czasu poznasz więcej sztuczek i opracujesz nowe strategie rozgrywki. Ruszaj więc w bój i spraw, by świat padł Ci do stóp!
|Have 2 [[Headquarters]] on level 1
+
|Posiadaj dwa [[Ratusz|ratusze]] na 1 poziomie
|5000 x Wood<br>5000 x Clay<br>5000 x Iron
+
|5000 x drewno<br>5000 x glina<br>5000 x żelazo
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Wersja z 19:14, 20 sie 2014

Zadania

Każdemu graczowi przedstawiona jest seria zadań na początku gry. Wypełniając te zadania można zdobyć nagrody, takie jak wzmacniacze zasobów, funkcji premium, jednostek itp.

Istnieją różne rodzaje zadań, z których wszystkie są rozdzielone na grupy zadań. Te zadania skupić się na przeprowadzeniu użytkownika przez pierwsze etapy gry.


Gdzie mogę znaleźć zadania?

Help quests.png

Zadania można znaleźć po lewej. Będą wyglądać jak na zdjęciu po prawej stronie.

Każda grupa zadań zawiera określoną liczbę zadań, która musi zostać wykonana, aby można było kontynuować nowe zadania.

Kiedy zadanie zostanie wykonane, to zostanie ono oznaczone ikoną wyglądają jak skrzynia, tak jak tutaj: Quest Finish.png


Zadania

Surowce

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Witaj w Tribal Wars 2 Teraz, gdy opanowałeś poradnik powinieneś zapoznać się z innymi aspektami gry. Zacznijmy od uczenia się, jak zdobyć te cenne zasoby! Osiągnij 1 poziom tartaku 2 x redukcja kosztów budowy
Twój tartak Są tutaj trzy rodzaje surowców: drewno, glina i żelazo. Potrzebujesz ich, aby wznosić budynki i rekrutować jednostki. Na początku gry będziesz potrzebować drewno.

Podnieś poziom Twojego tartaku w celu zwiększenia produkcji drewna.

Osiągnij 2 poziom tartaku 100 x drewno
Twoja kopalnia gliny Glina używana jest głównie dla budynków. Będziesz potrzebować ton gliny, aby rozwijać swoją wioskę.

Podnieś poziom Twojej kopalni gliny w celu zwiększenia produkcji gliny.

Osiągnij 1 poziom kopalni gliny 100 x glina
Twoja huta żelaza Żelazo stanie się ważne w późniejszym etapie gry. Wykorzystywane jest głównie dla jednostek. Jeśli chcesz posiadać ogromną armię, to będziesz potrzebować bardzo wiele żelaza!

Podnieś poziom Twojej huty żelaza w celu zwiększenia produkcji żelaza.

Osiągnij 1 poziom huty żelaza 100 x żelazo


Pierwsze kroki

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Twoja farma Ludzie chcą jeść. To jest miejsce gdzie do gry wchodzi czwarty zasób: prowiant. Prowiant otrzymujesz dzięki farmie. Potrzebujesz go, aby wspierać Twoje budynki i jednostki. Osiągnij 2 poziom farmy Bonus do produkcji drewna
Twój ekwipunek Dostęp do ekwipunku uzyskasz klikając w przycisk "sklep/ekwipunek" na dole ekranu. Przedmioty, takie jak te, które można uzyskać w zadaniach, są tam przechowywane. Większość z nich można użyć bezpośrednio w ekwipunku. Będą one stosowane do bieżącej wioski. Użyj raz: Bonus do produkcji drewna 30 Pikinierów
Twój magazyn Drewno, glina i żelazo są przechowywane w Twoim magazynie. Jego pojemność jest ograniczona: stracisz wszystkie surowce, których nie można przechować! Upewnij się, aby podnieść poziom magazynu, który będzie w stanie utrzymać więcej każdego zasobu. Osiągnij 2 poziom magazynu Odblokuj technologie
Wiedza to potęga Dla wielu budynków można odblokować specjalne korzyści poprzez badanie technologii. Jednak trzeba rozbudować budynki do pewnego poziomu, aby można było zbadać technologię. Lub wykorzystać Korony!

Otwórz menu magazynu i zbadaj 'strych'. Możesz użyć przedmiotu 'odblokuj technologię', który otrzymałeś za poprzednie zadanie.

Zbadaj 'strych' 200 x drewno
200 x glina
200 x żelazo
Twoje plemię Tribal Wars 2 jest zespołową grą. Możesz grać samodzielnie jednak sukces przychodzi wraz z liczbami. Prędzej czy później trzeba połączyć siły z innymi graczami. Dołącz do plemienia! Dołącz do plemienia 2 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu


Kolejne kroki

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Zaatakuj barbarzyńców!!! Produkowanie surowców może i jest przyjemne, ale nic nie daje tyle frajdy co ich rabunek! Może zorganizujesz zbrojną wyprawę, której celem będzie Wioska barbarzyńska? Wyślij kilka jednostek! W późniejszej fazie gry nauczysz się optymalnie zestawiać armie pod kątem czasu podróżowania, udźwigu, siły bojowej i dyscypliny. Ale na tę chwilę Pikinierzy ci wystarczą! Walcz jedną bitwę z co najmniej 10 pikinierami 20 Toporników
Ochrona przed atakiem Na razie nie zaprzątaj sobie głowy atakami wrogów. Przez pierwsze 5 dni każdy gracz jest chroniony przed atakami. Jeśli jednak w tym czasie napadniesz na innego gracza, twoja Ochrona przed Atakiem natychmiast przestanie działać. Ale są i dobre wieści: barbarzyńcy to nie gracze. Dlatego nie krępuj się - atakuj ich wioski i plądruj ich surowce do woli!

Spójrz na prawą górną część ekranu, pod zakładką jednostek. Jest tam wyświetlony czas pozostały do zakończenia działania Ochrony przed Atakiem.

Walcz jedną bitwę z co najmniej 10 pikinierami 2 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu
Wprowadzenie do świata Świat musi Cię poznać. Twoja wioska potrzebuje nazwy. Zrób to dobrze... Zmień nazwę wioski 200 x drewno
200 x glina
200 x żelazo


Więcej surowców

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Kolejka budowy Liczba budynków, które możesz ulepszać jest ograniczona: na początku możesz pracować nad 1 budynkiem i mieć następny w kolejce. Możesz sprawdzić kolejkę budowy w Ratuszu oraz po prawej stronie ekranu.

Kliknij pierwszy budynek na liście. Zostanie wyświetlony poziom budowy oraz czas pozostały do ukończenia projektu. Jeśli anulujesz projekt budowlany, otrzymasz zwrot 90% zainwestowanych surowców.

Osiągnij 3 poziom tartaku 200 x drewno
Pogłębianie kopalni gliny Kliknij menu jednego ze swoich budynków produkcyjnych. Znajdziesz tam szczegółowe informacje o bieżącej produkcji oraz wydajność produkcyjną na kolejnym poziomie. Jeśli potrzebujesz większej ilości surowców, możesz zwiększyć poziom produkcji za pomocą wspomagacza. Zapewni ci to 20% premii do produkcji! Osiągnij 3 poziom kopalni gliny 200 x glina
Więcej kopalń i oś czasu Kliknij przycisk w kształcie strzałki znajdujący się w dolnej części ekranu. Otwiera on Oś czasu. Jest to bardzo użyteczne narzędzie pozwalające monitorować wszystkie działania obejmujące aktualnie wybraną wioskę. Górna połowa wyświetla ruchy prowadzone przez armie, natomiast w dolnej części widać wszystkie działania związane z budową i rekrutacją. Osiągnij 3 poziom huty żelaza 200 x żelazo


Bohater

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Na podobieństwo bohatera Rycerz prowadzi twoje armie w boju. To bardzo potężna jednostka. W dalszej fazie gry będziesz w stanie wyposażyć go w oręż, który zapewni twojej armii dodatkowe premie. Ale prawdziwy bohater może być tylko jeden: w danym momencie możesz posiadać tylko jednego Rycerza. Osiągnij 1 poziom piedestału Natychmiastowe wezwanie Rycerza
Wezwij bohatera Naturalnie potrzebujesz bohatera z krwi i kości, który poprowadzi twoje armie w boju! Użyj Piedestału, aby wezwać Rycerza. Zajmie to trochę czasu.

Możesz przyspieszyć proces wzywania bohatera za pomocą przedmiotu otrzymanego za wykonanie poprzedniego zadania.

Wezwij rycerza 2 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu
Bezimienny bohater Prawdziwy bohater nie może być bezimienny. Wybierz imię godne twojego Rycerza! Zmień imię rycerza Natychmiastowe wezwanie Rycerza


Tajemnica sukcesu

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Tony surowców Surowców nigdy za wiele. Są one niezbędne na każdym etapie rozgrywki, dlatego twoje budynki produkcyjne mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju imperium. Ulepszaj budynki produkcyjne, aby zawsze mieć stały dopływ surowców. Nie polegaj wyłącznie na łupieniu innych wiosek. Osiągnij 5 poziom tartaku
Osiągnij 5 poziom kopalni gliny
Osiągnij 5 poziom huty żelaza
400 x drewno
400 x glina
400 x żelazo
Sztuka wielozadaniowości Im bardziej rozrasta się Twoje imperium, tym trudniejsze staje się zarządzanie. Możesz oznaczać wioski w celu lepszej kontroli nad rozwojem. Kliknij dowolną wioskę na mapie i wybierz 'Dodaj grupy' z okrągłego menu kontekstowego. Grupy umożliwiają łatwą i szybką identyfikację szans i zagrożeń. Zrekrutuj jednego pikiniera 2 x Redukcja kosztów budowy
Rycerze, zgromadźcie się! Jeśli chcesz zostać wielkim generałem, słuchaj uważnie! Kliknij przycisk 'Jednostki' umieszczony w menu głównym. Otworzy się menu, które zapewnia doskonały przegląd wszystkich działań militarnych związanych z aktualnie wybraną wioską. Możesz z łatwością zapoznać się z ruchami wojsk oraz zobaczyć wszystkie jednostki aktualnie stacjonujące w wiosce. Walcz jedną bitwę z co najmniej 10 pikinierami 2 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu


Wojskowe

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Sztuka werbunku Pikinierzy stanowią idealny wybór na początku twojej przygody z Tribal Wars 2. Jednak wkrótce będziesz potrzebować lepszych jednostek. Ulepszaj poziom Koszar, aby uzyskać dostęp do innych typów jednostek. Ulepszanie Koszar ma jeszcze jedną zaletę: z każdym nowym poziomem Koszar czas szkolenia jednostek ulega skróceniu! Osiągnij 2 poziom koszar 20 pikinierów
Pikinierzy naprzód! Pikinierzy to doskonały wybór w początkowej fazie gry. Są dobrymi obrońcami i sprawdzają się podczas łupienia wiosek innych graczy. Kliknij ikonę 'Informacje' przy jednostkach w menu Koszar, aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące ich mocnych i słabych stron! Zrekrutuj jednego pikiniera 10 Mieczników
Wiedza to potęga Po każdej stoczonej bitwie otrzymasz szczegółowy raport. Dowiesz się, ile jednostek atakowało, ilu było obrońców, jaki był rezultat potyczki oraz poznasz ilość zgrabionych surowców. Kliknij przycisk 'Raporty' w menu głównym, żeby to sprawdzić. Walcz jedną bitwę z co najmniej 10 pikinierami 200 x drewno
200 x glina
200 x żelazo


Szpital

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Pierwsza pomoc Twoje wioski będą areną krwawych bitew, skutkujących ofiarami po obu stronach. Jeśli posiadasz szpital, możesz ocalić część obrońców! Zostaną oni umieszczeni w szpitalu i uzdrowieni. Po upływie 6 godzin wyjdą ze szpitala i wrócą z powrotem do akcji. Osiągnij 1 poziom szpitala 3 x Medyk
Znaczenie surowców Szpital to wspaniały budynek. Tak jak i wiele innych - zawsze jednak miej na oku budynki produkcyjne. To one są kluczowe dla rozwoju Twojej wioski i budowy prawdziwego imperium! Osiągnij 7 poziom tartaku
Osiągnij 7 poziom kopalni gliny
Osiągnij 7 poziom huty żelaza
Bonus do produkcji żelaza
Nakarm ich Twoi poddani muszą coś jeść. Zawsze kontroluj poziom prowiantu. Nie ma nic bardziej irytującego, niż odkładanie surowców na potrzeby wzniesienia konkretnego budynku tylko po to, by okazało się, że brakuje Ci prowiantu niezbędnego do jego budowy. Osiągnij 4 poziom farmy 3 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu


Plan szablonu

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Zwycięska strategia Szablony znacznie ułatwiają życie każdego generała. Korzystaj z nich, aby wydawać domyślnym armiom rozkazy do ataku.

Po stworzeniu szablonu w placu, pojawia się on w okrągłym menu kontekstowym przy innych wioskach. Wybierz go, a zostanie przeprowadzony atak z użyciem oficerów i jednostek, które zostały uprzednio wyznaczone!

Osiągnij 2 poziom placu Oszust
Globalne plany Przyjdzie kiedyś czas, gdy pod Twoją kontrolą znajdować się będzie wiele wiosek. Nie martw się, nie trzeba będzie opracowywać szablonów w kółko, osobno dla każdej wioski - zawsze są one zapisywane na liście globalnej. Możesz z niej łatwo przydzielić szablony do wiosek w dogodny dla siebie sposób! Utwórz jeden szablon dla wojska 2 x Wielki Mistrz
Plan ataku Zobaczmy, jak Twój szablon sprawdzi się w działaniu! Użyj szablonu ataku by napaść na wioskę. Wybierz 'Szablony' z okrągłego menu wioski, którą chcesz złupić. Teraz możesz wybierać spośród wszystkich szablonów, które są aktywne w Twojej wiosce. Walcz jedną bitwę z co najmniej 10 pikinierami 2 x Medyk


Wiara

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Siła Wiary Wiara jest istotnym czynnikiem wpływającym na siłę bojową Twoich jednostek. Jeśli nie posiadasz wioski z wybudowaną kaplicą lub kościołem na terytorium prowincji, Twoje wojsko ruszy w bój wykorzystując zaledwie 50% swojej siły.

W Twojej pierwszej wiosce została już wzniesiona kaplica. Oznacza to, że Twoje armie walczą z pełną mocą w bitwach rozgrywających się na terytorium Twojej prowincji startowej. Granice prowincji są wyznaczane przez kamienie graniczne.

Osiągnij 1 poziom kaplicy 2 x Redukcja kosztów budowy
Wiara Twojego wojska Wybierz wioskę barbarzyńską położoną poza terytorium Twojej prowincji. Sprawdź wartość 'Siły bojowej' w oknie 'Wyślij armię' - powinna wynosić 50%. Porównaj ją z wartością widniejącą w wiosce barbarzyńskiej w Twojej prowincji. Twoje wojsko walczy tam wykorzystując 100% swoich możliwości. Jak widać wiara Twojej armii ma ogromne znaczenie! Walcz jedną bitwę z co najmniej 20 topornikami i rycerzem 2 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu
Twoje Mury Obronne Jednostki bojowe nie są jedyną linią obrony: możesz chronić swoje wioski przed atakami za pomocą murów obronnych. Zapewniają one podstawową ochronę i dają premię obrońcom. Co więcej, z każdym poziomem stają się coraz lepsze! Osiągnij 1 poziom muru obronnego 2 x Medyk


Jednostki - szczegóły

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Wsparcie! W niektórych sytuacjach to nie atak, lecz obrona innej wioski będzie zaprzątała Twoją głowę. Dobre wieści są takie, że: jest to możliwe! Wyślij swoją armię tak jak zwykle, jednak zamiast opcji 'Atakuj' wybierz 'Wsparcie'. Twoje jednostki pomogą bronić wspieraną wioskę do czasu ich odwołania lub gdy właściciel wioski zdecyduje się odesłać je do domu. Wesprzyj wioske używając co najmniej 20 pikinierów 3 x Taktyk
Najeźdźcy Chcesz wysłać atak? Wybierz spośród trzech różnych jednostek ofensywnych. Topornicy - niedrogie i skuteczne w dużych ilościach. Lekka kawaleria - drogie, ale świetne w szybkiej grabieży wiosek barbarzyńskich. Łucznicy na koniu - idealne do atakowania wsi, które nie są bronione przez łuczników. Zrekrutuj 40 toporników 20 lekkich kawalerzystów
Obrońcy Twoje wioski powinny być dobrze bronione. Do wyboru masz cztery typy jednostek defensywnych. Pikinierzy dobrze radzą sobie w starciu z kawalerią, Miecznicy są skuteczni przeciwko piechocie, a Łucznicy nadają się do zwalczania jednostek walczących na dystans. Ciężka kawaleria kosztuje krocie, ale stanowi elitę wśród obrońców, gdyż nie ma słabych punktów. Zrekrutuj 40 mieczników 20 łuczników
Oblężenie Jeśli naprawdę chcesz siać spustoszenie w wioskach, nie zapomnij o broni oblężniczej u siebie! Tarany zniszczą mur obronny wroga, a katapulty mogą być używane do uszkodzenia jakiegokolwiek budynku. Zrekrutuj 10 taranów 10 katapult


Rynkowy naganiacz

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Wszystko kręci się wokół biznesu. Istnieje jeszcze jeden sposób pozyskiwania cennych surowców: handel! Wystarczy rynek, aby można było rozpocząć handel z innymi graczami. Każdy poziom rynku zwiększa liczbę kupców i ilość surowców, którymi możesz handlować! Osiągnij 1 poziom rynku 600 x drewno
600 x glina
600 x żelazo
Umowa stoi? Jeśli chcesz handlować, musisz najpierw wybudować rynek. Rynek umożliwia tworzenie ofert. Każdy gracz może je przyjąć. Twoi kupcy przetransportują surowce do gracza, z którym handlujesz. W odpowiedzi kupcy drugiego gracza dostarczą Ci surowce, których potrzebujesz. Utwórz ofertę na rynku Bonus do produkcji gliny
Oferta nie do odrzucenia Być może nawet nie musisz tworzyć oferty. Najpierw warto odwiedzić rynek. Możliwe, że inny gracz przygotował dla Ciebie idealną ofertę! Przyjmij ofertę na rynku Zwiększenie kolejki budowy


Rozbudowa wioski

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Poziom 10 Stały dopływ surowców to podstawa. Nigdy nie zapominaj o rozwijaniu budynków produkcyjnych. To one stanowią fundament Twojej wioski! Osiągnij 10 poziom tartaku
Osiągnij 10 poziom kopalni gliny
Osiągnij 10 poziom huty żelaza
1000 x drewno
1000 x glina
1000 x żelazo
Więcej jednostek Im więcej jednostek posiadasz, tym lepiej. Twoje koszary nigdy nie powinny pozostawać bezczynne. Najlepiej zastosować się do poniższej reguły: co najmniej dwa razy tyle jednostek stacjonujących w wioskach, ile wynosi liczba punktów w wioskach. Zrekrutuj 42 pikinierów 42 mieczników
Dożynki na farmie Im więcej jednostek zasila szeregi Twoich armii, tym więcej wymagają prowiantu. Budynki również go zużywają. Jest więc oczywiste, że musisz ulepszyć swoją farmę, do jak najwyższego poziomu. Osiągnij 6 poziom farmy 6 x Mistrz ‎‎‎‎Łupu


Błękitna krew

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Akademia Powiększ swoje imperium! Zdobądź więcej wiosek! Nie jest to jednak takie proste: aby tego dokonać, będziesz potrzebować szlachty. W celu przyciągnięcia osób, w których żyłach płynie błękitna krew, musisz wznieść akademię. Osiągnij 1 poziom akademii 10000 x drewno
10000 x glina
10000 x żelazo
Bij Monety Żaden szlachcic nie dołączy do Ciebie za darmo. Aby go werbować, potrzebujesz monet. A każdy kolejny zwerbowany szlachcic wymaga coraz większej ich liczby: aby zwerbować drugiego szlachcica będziesz potrzebować 2 monet, a trzeci będzie Cię kosztował aż 6 monet.

Monety nie są przypisane do wiosek. Możesz je bić w dowolnej wiosce, a i tak będą trafiały do wspólnej puli. Nie musisz też martwić się poniesionymi kosztami: jeśli stracisz wioskę bądź szlachcica, możesz zwerbować nowego bez konieczności wydawania kolejnych monet.

Wybij monetę Zwiększenie kolejki budowy
Szlachcic Szlachta służy do zajmowania wiosek. Napadnij na wioskę mając szlachcica w swojej armii. Jeśli wygrasz bitwę, lojalność wioski zmaleje. Gdy jej wartość spadnie poniżej 0, szlachcic opuści Twoją armię i przejmie kontrolę nad wioską w Twoim imieniu! Posiadaj szlachcica 2 x Oszust


Twój Zakon

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Komturia Komturia daje możliwość specjalizacji Twojej wioski. Użyj jej, aby wybrać jeden z trzech zakonów: wybierz zakon templariuszy, jeśli preferujesz ofensywny styl rozgrywki. Jeśli jesteś graczem defensywnym, postaw na zakon krzyżacki. Z kolei gildia złodziei to dobre rozwiązanie dla zaawansowanych graczy, których imperium obejmuje wiele wiosek. Osiągnij 1 poziom komturii 10 berserkerów
Twój wybór Każdy z trzech zakonów oferuje inne premie. Niektóre umożliwiają werbowanie unikalnych jednostek, dostępnych w komturii. Co więcej: możesz werbować je jednocześnie w koszarach i w komturii!

Rozbuduj komturię do poziomu 2.

Osiągnij 2 poziom komturii Trebusz


Szpiegostwo

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Tawerna Gdzie szukać typków spod ciemnej gwiazdy, którzy podejmą się dyskretniejszych zadań? Oczywiście w tawernie! Przejdź do tawerny, żeby werbować szpiegów oraz zaplanować kroki zaradcze przeciwko działalności wrogich agentów. Osiągnij 1 poziom tawerny 4000 x drewno
4000 x glina
4000 x żelazo
Szpiegostwo i bezpieczeństwo Po wybudowaniu tawerny, możesz zwerbować swojego pierwszego szpiega. Aby zwerbować kolejnych szpiegów, musisz ich odblokować. Możesz tego dokonać opracowując odpowiednią technologię w tawernie. Wytrenuj szpiega 2 x redukcja kosztów budowy
Tajna misja Szpiedzy świetnie nadają się do przygotowania gruntu pod atak. Wysyłaj ich, aby zdobywać kluczowe informacje o budynkach i jednostkach znajdujących się we wrogiej wiosce. Jeśli nie ma tam żadnych obcych szpiegów, Twoja misja szpiegowska automatycznie zakończy się sukcesem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepowodzenia misji. Przeprowadź zwiad odblokuj technologię
Środki kontrwywiadowcze Zamiast zwalczać wrogich szpiegów, lepiej jest ich przechytrzyć. W tym celu możesz opracowywać i aktywować różne metody kontrwywiadowcze. Kiedy w Twojej wiosce znajduje się wrogi szpieg, istnieje szansa na uruchomienie aktywnych metod kontrwywiadowczych.

'Kamuflaż' podaje wrogim agentom błędne informacje dotyczące poziomów budynków. 'Atrapy' umożliwiają ustawienie fałszywych jednostek, a opcja 'Zamiana broni' zmienia wygląd jednostek dwóch rodzajów. Opcja 'Wymiana' działa trochę inaczej: umożliwia uzyskanie informacji o wiosce od wrogich szpiegów, gdy szpiegują oni Twoją wioskę.

Aktywuj środki kontrwywiadowcze 4 x Mistrz Łupu


Druga wioska

Nazwa Opis Zapotrzebowanie Nagroda
Grunt to przygotowanie Z pewnością nie chcesz zająć wioski tylko po to, by ją stracić. Musisz być w stanie jej bronić gdy już znajdzie się w granicach Twojego imperium! Przygotuj się, trzymając w odwodzie dużą armię. Posiadaj jednostki zajmujące co najmniej 3000 prowiantu. 100 pikinierów
100 mieczników
Szlachetny atak Pamiętasz? Aby zająć wioskę, musisz zmniejszyć jej lojalność poniżej 0 za pomocą szlachty.

Kiedy już zajmiesz wioskę, wszystkie Twoje jednostki, które przetrwały bitwę, pozostaną w nowej wiosce zapewniając jej wsparcie obronne. Oprócz tego lojalność wioski będzie wynosić 25.

Walcz jedną bitwę z co najmniej jednym szlachcicem 6 x Mistrz Łupu
Rzuć świat do swoich stóp Gratulacje! Udało Ci się opanować wszystkie podstawowe zagadnienia w Tribal Wars 2. Jednak w miarę upływu czasu poznasz więcej sztuczek i opracujesz nowe strategie rozgrywki. Ruszaj więc w bój i spraw, by świat padł Ci do stóp! Posiadaj dwa ratusze na 1 poziomie 5000 x drewno
5000 x glina
5000 x żelazo