Innobár.png

Twsbár.png
Twbár.png
Gpbár.png
Foebár.png
Elvenarbár.png
Innogames minilogo.png
Z Tribalwars2 PL Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
 
(Nie pokazano 59 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
[[Category:Help]]
+
[[Category:Pomoc]]
  
= Resources =     
+
= Surowce =     
  
To construct buildings or recruit units you need resources. You receive resources automatically from your resources production (timber camp, clay pit, iron mine). You also receive those resources when you are not logged into your account.
+
W celu wybudowania budynków lub wyszkolenia jednostek potrzebujesz surowców. Otrzymujesz je automatycznie dzięki produkcji surowców (tartak, cegielnia, huta żelaza). nawet jeśli nie jesteś zalogowany na konto to surowce są produkowane.
  
The amount of resources that you get depends on the level of your resource buildings. It is important to build up your warehouse to make sure that you don't lose the resources that don't fit. At the top right of your screen you can see how many resources you currently have. The progress bar shows you when the storage is full.
+
Ilość surowców, które są produkowane zależy od poziomu rozbudowania budynków produkcyjnych. Ważne jest żeby rozbudować spichlerz aby upewnić się, że nie stracisz surowców, które się wyprodukują. W prawym górnym rogu ekranu możesz zobaczyć ile aktualnie posiadasz surowców. Pasek postępu pokaże kiedy spichlerz będzie pełny.
  
 
[[File:help_ressources.png|Top bar, showing the resources]]
 
[[File:help_ressources.png|Top bar, showing the resources]]
  
The numbers show the resource amounts that are stored right now. (1068 wood, 1106 clay, 1144 iron). The max. amount of resources in this example is 1000, so that's why the progress bars are approximately in the middle.
+
Liczby pokazują stan surowców jaki aktualnie posiadasz. (1068 drewno, 1106 glina, 1144 żelazo). Maksymalna ilość surowców to na przykład 1000, dlatego pasek postępu jest mniej więcej na środku.
  
 
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
 
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
  |style="background-color:#af895f;"|'''Hint:'''
+
  |style="background-color:#af895f;"|'''Wskazówka:'''
Always try to spend all your resources in buildings or units. If you're getting attacked and there's nothing to plunder, it's likely that the enemy will lose interest in your village.
+
Zawsze staraj się wykorzystać wszystkie swoje surowce na budynki lub jednostki. Jeśli zostaniesz zaatakowany i nic nie zostanie splądrowane to jest wysoce prawdopodobne, że wróg straci zainteresowanie Twoją wioską.
 
|}
 
|}
  
= Provisions =
+
= Prowiant =
  
Buildings and units also need provisions. In contrary to the other resources, provisions are not produced over time but provided by the farm. The higher it's level the more villagers can be supplied.
+
Budynki i jednostki potrzebują również prowiantu. W odróżnieniu do surowców, prowiant nie jest produkowany cały czas. Ich ilość zwiększa się na podstawie zagrody. Im wyższy poziom tym więcej może być prowiantu.
  
 
[[File:help_population.png|Top bar, showing free population]]
 
[[File:help_population.png|Top bar, showing free population]]
  
The number shows the amount of villagers that additionally can be supplied. So for example 127 Spearmen could be recruited in this village. The progress bar shows the ratio between free and used population, in this case a very small amount of population is already used, and there is a lot of free population.
+
Liczba pokazuje wartość prowiantu którą można jeszcze dodatkowo dostarczyć. Na przykład 127 Pikinierów mogłoby być wyszkolone w tej wiosce. Pasek postępu pokazuje stosunek pomiędzy wolną i wykorzystaną populacją, w tym przypadku bardzo mała ilość populacji jest wykorzystana i jest bardzo dużo wolnego prowiantu.
  
= Crowns =
+
= Korony =
  
 
[[File:help_crowns.png|Top bar, showing available crowns]]
 
[[File:help_crowns.png|Top bar, showing available crowns]]
  
In the upper right corner you can see your current amount of crowns. You can buy additional crowns if you click on the + button.
+
W prawym górnym rogu możesz zobaczyć aktualną ilość Koron. Możesz dodatkowo zakupić Korony klikając na przycisk +.
  
 +
= Pierwsze kroki =
  
= First steps =
+
Na początku najbardziej potrzebną rzeczą są: Surowce. Tartak ścina drewno, kopalnia gliny gromadzi glinę i huta żelaza produkuje żelazo. Im bardziej rozbudujesz te budynki tym więcej będą one produkować. Na początku gry na danym świecie wskazane jest rozbudować budynki produkujące surowce o kilka poziomów.
  
In the beginning you mostly need one thing: Resources. The timber camp cuts wood, the clay pit collects clay and the iron mine produces iron. The more you expand those buildings the more they produce. When you first join a world it is recommended to build up your resource production by a few levels.
+
Po tym jak zabezpieczysz się w dobrą produkcję surowców możesz rozpocząć budowanie wojska. W koszarach możesz rozpocząć rekrutowanie pikinierów. Pikinierzy oferują trochę obrony przeciwko przyszłym agresorom, którzy mogą chcieć splądrować surowce. Zwykle nie są dobrymi jednostkami ofensywnymi, ale są bardzo przydatne w celu napadania na małe, niebronione wioski w celu splądrowania ich surowców.
  
After you have secured a good base production of resources you can start building troops. In the barracks you can start recruiting spear fighters. Spear fighters offer some protection against would-be attackers who might want to plunder your resources. They are not usually good offensive troops, but they are useful for raiding very small, undefended villages in order to plunder their resources.
+
Jako dodatek do rekrutowanych wojsk są również inne sposoby żeby pomóc w ochronie Twojej wioski i asekurowaniu surowców we wczesnych stadiach gry. Jednym ze sposobów ochrony Twoich surowców jest zbadanie technologii takich jak strych, piwnica lub schowek w spichlerzu. Kolejnym dobrym środkiem zapobiegawczym jest zbudowanie muru (konieczny poziom 3 ratusza). Im wyższy będzie poziom Twojego muru tym większa będzie podstawowa obrona Twojej wioski. Oznacza to, że Twoi wrogowie poniosą większe straty, gdy będą atakowali wioski posiadające wyższy poziom muru.
  
In addition to recruiting troops, there are also other ways to help protect your village and defend your resources in the early stages of the game. One way to protect your resources is to research technologies like the attic, cellar or bunker in the warehouse. Another good deterrent is to build a wall (Level 4 headquarter needed). The higher your wall level the stronger your village's basic defense will be. This means your enemies will suffer higher losses when they attack villages with higher wall levels.
+
Jeśli zauważysz, że posiadasz nadwyżki surowców to może warto rozważyć budowę rynku. (Potrzebny poziom 6 ratusza). Na rynku możesz sprawdzić jakich surowców potrzebują twoi sąsiedzi i wymienić się na odległość surowcami które są Tobie niepotrzebne. Możesz również samodzielnie stworzyć ofertę.
  
If you find you have excess resources, you might want to consider building a market. (Level 8 headquarters needed). In the marketplace, you can see what your neighbours are offering and trade away resources you don't want. You can also create your own offers.
+
Powinieneś rozejrzeć się po okolicy w celu znalezienia plemienia do którego możesz dołączyć. Zawsze łatwiej jest walczyć i bronić się w grupie. Jest to także dobry sposób na spotkanie miłych ludzi!
  
You should look around your area to find a good tribe to join. It is always easier to fight and defend in a group. It is a good way to meet some nice people!
+
= Późny start? =
  
= Late start? =
+
Dołączając do świata, który trwa już jakiś czas należy odrobinę zmienić strategię gry. Oczywiście nadal ważne jest, aby posiadać dobrą podstawową produkcję surowców tak aby szybkie rozbudowanie wioski było możliwe. Musisz jednak szybko rozpocząć bronić swoją wioskę. W tym celu ważne jest rozbudowanie muru obronnego, wykonanie badań w magazynie i wyszkolenie kilku jednostek. Pisanie do potencjalnych agresorów również może pomóc. Zawsze zalecane jest wykorzystywanie wyszkolonych jednostek do plądrowania innych wiosek. Plądrowanie wiosek znacznie pomaga w rozwoju.
  
Should you join a world that has been going on for a while already it is recommended to change your strategy a bit. It is of course still important to get a good basic resource production so that it is possible to build up your village quickly. But you have to quickly start protecting your village. For that it is best to build up your wall, the warehouse researches and also to build a few units. Writing to your potential attackers can often help as well. It is always recommended to use the units you produced to plunder other villages. The plundered resources greatly help your growth.
+
Teraz pokażemy największą różnicę w stosunku do zwykłego początku:
  
Now we'll show you the biggest difference to the usual start:
+
Nie koncentruj się zbytnio na wytworzeniu pierwszego szlachcica. To może brzmieć logicznie, aby spróbować podbić drugą wioskę, tak szybko, jak to możliwe, ale to nie pomoże jeśli nie będziesz w stanie obronić swoich wiosek. Jeśli skupisz się jedynie na wyszkoleniu szlachcica to będziesz łatwym celem, a także lubianym celem przez większych graczy, którzy chcieli by mieć wioskę, która jest gotowa do produkcji szlachty. W chwili gdy ataki zaczną się pojawiać zwykle jest już za późno.
  
Don't make the mistake of concentrating too much on creating your first nobleman. It might sound logical to try to get a second village as quickly as possible but it does not help you if you can't defend your villages. If you only concentrate on the noblemen you are an easy target, and also a well-liked target as bigger players would love to have a village that is already on the way to being ready to produce noblemen. By the time attacks start coming in, it's usually too late.
+
Jedną z metod przygotowania się do tego jest wykorzystanie defensywnej strategi. Oznacza to wytworzenie wielu mieczników i pikinierów. Jeśli wytworzysz odpowiednio dużo jednostek wtedy staniesz się zbyt drogim celem i napastnik zwykle będzie szukać łatwiejszego celu. Morale także pomagają kiedy jesteś atakowany przez większego gracza. Bardzo duży gracz traci aż do 75% swojej siły ataku ze względu na morale.
  
One method of preparing for this is to use a defensive strategy. This means creating lots of sword and spear fighters. If you create enough troops then you are a very expensive target and your attacker will usually try to find an easier target. Morale also helps you if you are attacked by bigger players. A very big player loses up to 70% of his attack strength due to morale.
+
Faza bezpieczeństwa może zająć trochę czasu, ale zazwyczaj to się opłaca, ponieważ zawsze można użyć tych jednostek obronnych w późniejszej grze. Mając już odpowiednią ilość wojsk obronnych - mniej więcej 1200 pikinierów i 1200 mieczników - możesz zacząć myśleć o szlachcicu.
  
The security phase can take some time, but it will usually pay off, as you can always use those defensive troops in the later game. Once you have a good amount of defensive troops - something like 1200 spears and 1200 swords - you can start thinking about a nobleman.
+
Prawdopodobnie będziesz w stanie potwierdzić, jak cenna była ta taktyka patrząc na wsie Twoich sąsiadów...
  
You will probably be able to tell how valuable that tactic was by looking at your neighbors' villages ...
+
= Rozbudowa budynków =
  
= Construct buildings =
+
Istnieją dwa sposoby rozbudowy budynków. Pierwszym z nich jest otwarcie ratusza i kliknięcie na "rozbuduj do poziomu X" budynku, który chcesz rozbudować. 
  
There are two ways to construct a building. First one is to open the village headquarters and then click on "upgrade to level X" of the building you want.
+
[[File:Ratusz1.PNG|Screen Ratusza]]
  
[[File:help_headquart.png|Headquarter screen]]
+
Jeśli jesteś bardziej doświadczony i wiesz, który budynek chcesz rozbudować to możesz łatwo kliknąć bańkę "rozbuduj" w okrągłym menu danego budynku bez otwierania ratusza.
  
If you are more experienced and know what building you want to upgrade, you can simply click the "upgrade" bubble in the ring menu of a building without opening the headquarter.
+
[[File:Ratusz2.PNG|Menu Ratusza]]
  
[[File:help_radial.png|Radial menu example]]
+
Potrzeba określonej ilości drewna, gliny i żelaza, a także trochę wolnego prowiantu. Dokładna ilość zależy od rodzaju budynku i jego poziomu. Im wyższy poziom budynku chcesz wybudować, tym więcej będziesz potrzebować surowców.
 
 
You need the specified amount of wood, clay and iron, as well as some free population. The exact amount depends on the kind of building and its level. The bigger you want to construct the building, the more resources are needed for the next level.
 
  
 
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
 
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
  |style="background-color:#af895f;"|'''Hint:'''
+
  |style="background-color:#af895f;"|'''Wskazówka:'''
You can recognize unlocked, but not yet constructed buildings, by a construction site in your village. In addition to this a "+" symbol will be visible. You can already click on those sites to open the ring menu.
+
Możesz rozpoznać odblokowane, ale jeszcze nie wybudowane budynki, przez plac budowy w swojej wiosce. Poza tym znak "+" będzie widoczny. Można wtedy kliknąć na tej stronie, aby otworzyć okrągłe menu.
 
|}
 
|}
  
= Recruit units =
+
= Rekrutowanie jednostek =
  
You can recruit your first [[Units|units]] in the [[Barracks|barracks]]. To construct barracks you need to upgrade your [[Headquarter|headquarters]] to level 2. First you will only be able to build spear fighters; for other units you need to upgrade the barracks. In the Unit overview you can find a short description about the requirements for a certain unit and what its properties are.
+
Możesz rekrutować swoje pierwsze [[Jednostki|jednostki]] w [[Koszary|koszarach]]. W celu wybudowania koszar musisz rozbudować [[Ratusz|ratusz]] do poziomu 2. Początkowo będziesz mógł szkolić jedynie pikinierów; chcąc tworzyć inne jednostki musisz rozbudować koszary. W przeglądzie jednostek możesz znaleźć krótkie opisy na temat wymagań danej jednostki i jej właściwości.
 +
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
 +
|style="background-color:#af895f;"|'''Wskazówka:
 +
Jeżeli Twoje koszary mają poziom 1-2-3, możesz rekrutować jedynie 5-10-15 jednostek jednocześnie. ma to na celu zapobiec nowym graczom wydającym surowce głównie w wojsko.'''
 +
|}
  
= Attacking other villages =
+
= Atakowanie innych wiosek =
  
It is important, especially in the beginning, to constantly get resources. An efficient way to do that is by plundering barbarian villages in your neighbourhood.
+
Ważne jest, szczególnie na początku, aby ciągle pozyskiwać surowce. Skutecznym sposobem na to jest plądrowanie wioski barbarzyńskiej w Twojej okolicy.
  
[[File:help_barbs.png|Barbarian radial menu]]
+
[[File:Wyslijarmie1.PNG|menu ataku na wioskę barbarzyńską]]
  
To attack a village, switch to the map, click an enemy village and chose the "send army" button. You will see this window:
+
W celu zaatakowania wioski, przejdź na mapę, kliknij na wioskę wroga i wybierz "wyślij armię". Zobaczysz to okno:
  
[[File:help_attackwin.png|Attacking/support screen]]
+
[[File:Wyslijarmie2.PNG|screen ataku/wsparcia]]
  
In the top you can see the start and the target village of your army. Below that are some important values you should always have a look at before sending the troops.
+
Na górze możesz zobaczyć miejsce startu i cel do którego zostanie wysłana Twoja armia. Poniżej są pewne ważne wartości z którymi zawsze powinieneś się zapoznać zanim wyślesz wojsko. Jeśli jesteś członkiem plemienia mogą istnieć dodatkowe premie pokazane w oknie, aby pomóc Ci w bitwach.
  
 
{| width="100%"
 
{| width="100%"
!Number
+
!Numer
!Icon
+
!Ikona
!Name
+
!Nazwa
!Description
+
!Opis
|-
+
|-
|align=center|1
+
|align=center|1
|align=center|[[File:TravelTime.png|Travel time]]  
+
|align=center|[[File:CombatStrength.png|Siła bojowa]]
|align=center|Travel time
+
|align=center|Siła bojowa
|This is the rough duration, the army will need to reach the target village.
+
|Siła z jaką Twoje jednostki będą walczyć w wiosce docelowej. Na tą wartość mają wpływ morale, Wielki mistrz i to czy wioska leży w prowincji, gdzie Twoje jednostki mają wiarę.
|-
+
|-
|align=center|2
+
|align=center|2
|align=center|[[File:ArrivalTime.png|Arrival time]]
+
|align=center|[[File:TravelTime.png|Czas podróży]]  
|align=center|Arrival time
+
|align=center|Czas podróży
|This is a rough estimation, when the army will arrive at the target village.
+
|Pokazuje to jak długo wojsko podróżuje do docelowej wioski.
|-
+
|-
|align=center|3
+
|align=center|3
|align=center|[[File:CombatStrength.png|Combat strength]]
+
|align=center|[[File:ArrivalTime.png|Czas przybycia]]
|align=center|Combat strength
+
|align=center|Czas przybycia
|The strength your units will fight in the target village. This value is influenced by the morale, the grandmaster general and whether or not the target village lies in a province where your units have belief.
+
|Pokazuje oszacowany czas przybycia do docelowej wioski.
|-
+
|-
|align=center|4
+
|align=center|4
|align=center|[[File:CarryingCapacity.png|Carrying capacity]]
+
|align=center|[[File:CarryingCapacity.png|Ładowność]]
|align=center|Carrying capacity
+
|align=center|Ładowność
|The amount of resources your units can plunder in the target village. The more units you send, the more you can steal from your victim.
+
|Ilość surowców jaką Twoje jednostki mogą splądrować w docelowej wiosce. Im więcej jednostek wyślesz tym więcej możesz zrabować od swojej ofiary.
|-
+
|-
|align=center|5
+
|align=center|5
|align=center|[[File:Discipline.png|Discipline]]
+
|align=center|[[File:Discipline.png|Dyscyplina]]
|align=center|Discipline
+
|align=center|Dyscyplina
|This value shows the time deviation for the arrival at the target village. See discipline for more details.
+
|Ta wartość pokazuje odchylenie czasowe dotyczące dotarcia wojska do celu. Sprawdź dyscyplinę, aby uzyskać więcej informacji.
|-
+
|-
|align=center|6
+
|align=center|6
|align=center|[[File:SupportBtn.png|Support]]
+
|align=center|[[Plik:attack_tab.png|Zakładka ataku]]
|align=center|Support
+
|align=center|Zakładka ataku
|If you want to support a friend, order your units to walk and stay at his or her village. You can always call them home if you need them for yourself.
+
|Chcąc wysłać jednostki do walki musisz wybrać tą zakładkę.
|-
+
|-
|align=center|7
+
|align=center|7
|align=center|[[File:AttackBtn.png|Attack]]
+
|align=center|[[Plik:support_tab.png|Zakładka wsparcia]]
|align=center|Attack
+
|align=center|Zakładka wsparcia
|Your army will march to the target village, start a battle and if victorious, plunder resources and walk back home.
+
|Chcąc wysłać jednostki w celu wsparcia musisz wybrać tą zakładkę.
|-
+
|-
|align=center|8
+
|align=center|8
|align=center|[[File:PresetBtn.png|Save as preset]]
+
|align=center|[[File:Zapiszjakoszablon.PNG|Zapisz jako szablon]]
|align=center|Save as preset
+
|align=center|Zapisz jako szablon
|You can save the amount of units you have selected as a template and use it for future attack or support operations.
+
|Możesz zapisać ilość wybranych jednostek jako szablon i użyć go w przyszłości w celu zaatakowania lub wsparcia.
|-
+
|-
 +
|align=center|9
 +
|align=center|[[File:Zaatakuj.PNG|Atak]]<br>[[File:Wsparcie.PNG|Pomoc]]
 +
|align=center|Wyślij Atak lub Wsparcie (w zależności od wybranej zakładki)
 +
|Twoje wojsko wyruszy do docelowej wioski, aby rozpocząć bitwę lub wesprzeć wioskę.
 +
|-
 +
|align=center|10
 +
|align=center|[[File:statue_send_army.png|Atak]]
 +
|align=center|Wybierz broń z piedestału.
 +
|Rycerz będzie podróżować z wybraną bronią.
 +
|-
 
|}
 
|}
 +
Pokazane są tutaj tylko jednostki, które są obecnie dostępne w Twojej wiosce.
 +
 +
[[Bitwy#Oficerowie|Kliknij tutaj aby uzyskać informacje na temat oficerów.]]
  
 +
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
 +
|style="background-color:#af895f;"|'''Wskazówka:'''
 +
Możesz utworzyć tyle [[Szablon|szablonów]] ile chcesz. na przykład małą armię do farmienia składającą się z 100 pikinierów lub kompletnie ofensywny oddział składający się z tysiąca różnych jednostek.
  
Only your own units that are currently available in your village are shown here.
+
Szablon może być również użyty do łatwiejszego rekrutowania jednostek w wiosce. Można także przypisać do szablonu jednostki, które są jeszcze zablokowane dla Twojej wioski jeśli tworzysz szablon w placu.
  
[[Battles#Officers|Click here for an explanation of the generals.]]
+
Najlepiej utworzyć szablon odpowiedni dla wojska w Twojej wiosce i użyć go do rekrutacji.
 +
|}
  
{|align="center" cellpadding="1" width="100%"
+
= Dlaczego dołączyć do plemienia? =
|style="background-color:#af895f;"|'''Hint:'''
 
You can create as many [[Presets|presets]] as you want. For example small farm armies with 100 spear fighter or a complete offensive force with thousands of different units.
 
  
A preset can also be used to easily recruit an amount of set units in a village. You can also assign units to a preset that are still locked for your village if you create the preset within the rally point.
+
W Tribal Wars 2 można grać samemu jednak ideą gry Tribal Wars jest utworzyć zespół i grać razem. Nie tylko możesz mieć ekonomiczne i militarne wsparcie, aby ochronić Cie przed bardziej zaawansowanymi graczami, ale możesz także nauczyć się wielu taktyk oraz mechaniki gry od Twoich współplemieńców. Plemiona są fundamentalną częścią tej gry, która znacznie poprawi Twoją umiejętność gry i zwiększy Twój sukces jako lidera. Przyłączenie się do plemienia jest bardzo zalecane. Wraz z członkami plemienia można rozwijać doświadczenie, które jest wykorzystywane do zapewnienia wszystkim członkom urozmaiconej ilości bonusów.
  
It is best to create a preset of your desired army in your village and use this for recruiting.
+
= Dzienny bonus =
|}
 
  
= Why join a tribe? =
+
Jest to dzienna nagroda, którą otrzymujemy jeśli zalogujemy się do gry.  Jeśli będziesz logował się codziennie to przez 4 dni otrzymasz 500 sztuk każdego surowca natomiast 5 dnia będzie to aż 2000 sztuk każdego surowca!
  
Tribal Wars 2 can be played as a single player game, but the original idea of Tribal Wars is to band together and play in teams. Not only will you have economical and military support, to protect you from more advanced players, but you can also learn tactics and game mechanics from your fellow tribe members. Tribes are a fundamental part of the game that will greatly enhance your gamiing expirience and increase your success on the leader-boards. Joining a tribe is highly advised.
 
  
Read more about tribes on [[Tribes|this page]].
+
Przeczytaj więcej o plemionach [[Plemiona|tutaj]].
 +
[[Plik:Witajponownie.PNG]]

Aktualna wersja na dzień 16:58, 16 mar 2017


Surowce

W celu wybudowania budynków lub wyszkolenia jednostek potrzebujesz surowców. Otrzymujesz je automatycznie dzięki produkcji surowców (tartak, cegielnia, huta żelaza). nawet jeśli nie jesteś zalogowany na konto to surowce są produkowane.

Ilość surowców, które są produkowane zależy od poziomu rozbudowania budynków produkcyjnych. Ważne jest żeby rozbudować spichlerz aby upewnić się, że nie stracisz surowców, które się wyprodukują. W prawym górnym rogu ekranu możesz zobaczyć ile aktualnie posiadasz surowców. Pasek postępu pokaże kiedy spichlerz będzie pełny.

Top bar, showing the resources

Liczby pokazują stan surowców jaki aktualnie posiadasz. (1068 drewno, 1106 glina, 1144 żelazo). Maksymalna ilość surowców to na przykład 1000, dlatego pasek postępu jest mniej więcej na środku.

Wskazówka:

Zawsze staraj się wykorzystać wszystkie swoje surowce na budynki lub jednostki. Jeśli zostaniesz zaatakowany i nic nie zostanie splądrowane to jest wysoce prawdopodobne, że wróg straci zainteresowanie Twoją wioską.

Prowiant

Budynki i jednostki potrzebują również prowiantu. W odróżnieniu do surowców, prowiant nie jest produkowany cały czas. Ich ilość zwiększa się na podstawie zagrody. Im wyższy poziom tym więcej może być prowiantu.

Top bar, showing free population

Liczba pokazuje wartość prowiantu którą można jeszcze dodatkowo dostarczyć. Na przykład 127 Pikinierów mogłoby być wyszkolone w tej wiosce. Pasek postępu pokazuje stosunek pomiędzy wolną i wykorzystaną populacją, w tym przypadku bardzo mała ilość populacji jest wykorzystana i jest bardzo dużo wolnego prowiantu.

Korony

Top bar, showing available crowns

W prawym górnym rogu możesz zobaczyć aktualną ilość Koron. Możesz dodatkowo zakupić Korony klikając na przycisk +.

Pierwsze kroki

Na początku najbardziej potrzebną rzeczą są: Surowce. Tartak ścina drewno, kopalnia gliny gromadzi glinę i huta żelaza produkuje żelazo. Im bardziej rozbudujesz te budynki tym więcej będą one produkować. Na początku gry na danym świecie wskazane jest rozbudować budynki produkujące surowce o kilka poziomów.

Po tym jak zabezpieczysz się w dobrą produkcję surowców możesz rozpocząć budowanie wojska. W koszarach możesz rozpocząć rekrutowanie pikinierów. Pikinierzy oferują trochę obrony przeciwko przyszłym agresorom, którzy mogą chcieć splądrować surowce. Zwykle nie są dobrymi jednostkami ofensywnymi, ale są bardzo przydatne w celu napadania na małe, niebronione wioski w celu splądrowania ich surowców.

Jako dodatek do rekrutowanych wojsk są również inne sposoby żeby pomóc w ochronie Twojej wioski i asekurowaniu surowców we wczesnych stadiach gry. Jednym ze sposobów ochrony Twoich surowców jest zbadanie technologii takich jak strych, piwnica lub schowek w spichlerzu. Kolejnym dobrym środkiem zapobiegawczym jest zbudowanie muru (konieczny poziom 3 ratusza). Im wyższy będzie poziom Twojego muru tym większa będzie podstawowa obrona Twojej wioski. Oznacza to, że Twoi wrogowie poniosą większe straty, gdy będą atakowali wioski posiadające wyższy poziom muru.

Jeśli zauważysz, że posiadasz nadwyżki surowców to może warto rozważyć budowę rynku. (Potrzebny poziom 6 ratusza). Na rynku możesz sprawdzić jakich surowców potrzebują twoi sąsiedzi i wymienić się na odległość surowcami które są Tobie niepotrzebne. Możesz również samodzielnie stworzyć ofertę.

Powinieneś rozejrzeć się po okolicy w celu znalezienia plemienia do którego możesz dołączyć. Zawsze łatwiej jest walczyć i bronić się w grupie. Jest to także dobry sposób na spotkanie miłych ludzi!

Późny start?

Dołączając do świata, który trwa już jakiś czas należy odrobinę zmienić strategię gry. Oczywiście nadal ważne jest, aby posiadać dobrą podstawową produkcję surowców tak aby szybkie rozbudowanie wioski było możliwe. Musisz jednak szybko rozpocząć bronić swoją wioskę. W tym celu ważne jest rozbudowanie muru obronnego, wykonanie badań w magazynie i wyszkolenie kilku jednostek. Pisanie do potencjalnych agresorów również może pomóc. Zawsze zalecane jest wykorzystywanie wyszkolonych jednostek do plądrowania innych wiosek. Plądrowanie wiosek znacznie pomaga w rozwoju.

Teraz pokażemy największą różnicę w stosunku do zwykłego początku:

Nie koncentruj się zbytnio na wytworzeniu pierwszego szlachcica. To może brzmieć logicznie, aby spróbować podbić drugą wioskę, tak szybko, jak to możliwe, ale to nie pomoże jeśli nie będziesz w stanie obronić swoich wiosek. Jeśli skupisz się jedynie na wyszkoleniu szlachcica to będziesz łatwym celem, a także lubianym celem przez większych graczy, którzy chcieli by mieć wioskę, która jest gotowa do produkcji szlachty. W chwili gdy ataki zaczną się pojawiać zwykle jest już za późno.

Jedną z metod przygotowania się do tego jest wykorzystanie defensywnej strategi. Oznacza to wytworzenie wielu mieczników i pikinierów. Jeśli wytworzysz odpowiednio dużo jednostek wtedy staniesz się zbyt drogim celem i napastnik zwykle będzie szukać łatwiejszego celu. Morale także pomagają kiedy jesteś atakowany przez większego gracza. Bardzo duży gracz traci aż do 75% swojej siły ataku ze względu na morale.

Faza bezpieczeństwa może zająć trochę czasu, ale zazwyczaj to się opłaca, ponieważ zawsze można użyć tych jednostek obronnych w późniejszej grze. Mając już odpowiednią ilość wojsk obronnych - mniej więcej 1200 pikinierów i 1200 mieczników - możesz zacząć myśleć o szlachcicu.

Prawdopodobnie będziesz w stanie potwierdzić, jak cenna była ta taktyka patrząc na wsie Twoich sąsiadów...

Rozbudowa budynków

Istnieją dwa sposoby rozbudowy budynków. Pierwszym z nich jest otwarcie ratusza i kliknięcie na "rozbuduj do poziomu X" budynku, który chcesz rozbudować.

Screen Ratusza

Jeśli jesteś bardziej doświadczony i wiesz, który budynek chcesz rozbudować to możesz łatwo kliknąć bańkę "rozbuduj" w okrągłym menu danego budynku bez otwierania ratusza.

Menu Ratusza

Potrzeba określonej ilości drewna, gliny i żelaza, a także trochę wolnego prowiantu. Dokładna ilość zależy od rodzaju budynku i jego poziomu. Im wyższy poziom budynku chcesz wybudować, tym więcej będziesz potrzebować surowców.

Wskazówka:

Możesz rozpoznać odblokowane, ale jeszcze nie wybudowane budynki, przez plac budowy w swojej wiosce. Poza tym znak "+" będzie widoczny. Można wtedy kliknąć na tej stronie, aby otworzyć okrągłe menu.

Rekrutowanie jednostek

Możesz rekrutować swoje pierwsze jednostki w koszarach. W celu wybudowania koszar musisz rozbudować ratusz do poziomu 2. Początkowo będziesz mógł szkolić jedynie pikinierów; chcąc tworzyć inne jednostki musisz rozbudować koszary. W przeglądzie jednostek możesz znaleźć krótkie opisy na temat wymagań danej jednostki i jej właściwości.

Wskazówka:

Jeżeli Twoje koszary mają poziom 1-2-3, możesz rekrutować jedynie 5-10-15 jednostek jednocześnie. ma to na celu zapobiec nowym graczom wydającym surowce głównie w wojsko.

Atakowanie innych wiosek

Ważne jest, szczególnie na początku, aby ciągle pozyskiwać surowce. Skutecznym sposobem na to jest plądrowanie wioski barbarzyńskiej w Twojej okolicy.

menu ataku na wioskę barbarzyńską

W celu zaatakowania wioski, przejdź na mapę, kliknij na wioskę wroga i wybierz "wyślij armię". Zobaczysz to okno:

screen ataku/wsparcia

Na górze możesz zobaczyć miejsce startu i cel do którego zostanie wysłana Twoja armia. Poniżej są pewne ważne wartości z którymi zawsze powinieneś się zapoznać zanim wyślesz wojsko. Jeśli jesteś członkiem plemienia mogą istnieć dodatkowe premie pokazane w oknie, aby pomóc Ci w bitwach.

Numer Ikona Nazwa Opis
1 Siła bojowa Siła bojowa Siła z jaką Twoje jednostki będą walczyć w wiosce docelowej. Na tą wartość mają wpływ morale, Wielki mistrz i to czy wioska leży w prowincji, gdzie Twoje jednostki mają wiarę.
2 Czas podróży Czas podróży Pokazuje to jak długo wojsko podróżuje do docelowej wioski.
3 Czas przybycia Czas przybycia Pokazuje oszacowany czas przybycia do docelowej wioski.
4 Ładowność Ładowność Ilość surowców jaką Twoje jednostki mogą splądrować w docelowej wiosce. Im więcej jednostek wyślesz tym więcej możesz zrabować od swojej ofiary.
5 Dyscyplina Dyscyplina Ta wartość pokazuje odchylenie czasowe dotyczące dotarcia wojska do celu. Sprawdź dyscyplinę, aby uzyskać więcej informacji.
6 Zakładka ataku Zakładka ataku Chcąc wysłać jednostki do walki musisz wybrać tą zakładkę.
7 Zakładka wsparcia Zakładka wsparcia Chcąc wysłać jednostki w celu wsparcia musisz wybrać tą zakładkę.
8 Zapisz jako szablon Zapisz jako szablon Możesz zapisać ilość wybranych jednostek jako szablon i użyć go w przyszłości w celu zaatakowania lub wsparcia.
9 Atak
Pomoc
Wyślij Atak lub Wsparcie (w zależności od wybranej zakładki) Twoje wojsko wyruszy do docelowej wioski, aby rozpocząć bitwę lub wesprzeć wioskę.
10 Atak Wybierz broń z piedestału. Rycerz będzie podróżować z wybraną bronią.

Pokazane są tutaj tylko jednostki, które są obecnie dostępne w Twojej wiosce.

Kliknij tutaj aby uzyskać informacje na temat oficerów.

Wskazówka:

Możesz utworzyć tyle szablonów ile chcesz. na przykład małą armię do farmienia składającą się z 100 pikinierów lub kompletnie ofensywny oddział składający się z tysiąca różnych jednostek.

Szablon może być również użyty do łatwiejszego rekrutowania jednostek w wiosce. Można także przypisać do szablonu jednostki, które są jeszcze zablokowane dla Twojej wioski jeśli tworzysz szablon w placu.

Najlepiej utworzyć szablon odpowiedni dla wojska w Twojej wiosce i użyć go do rekrutacji.

Dlaczego dołączyć do plemienia?

W Tribal Wars 2 można grać samemu jednak ideą gry Tribal Wars jest utworzyć zespół i grać razem. Nie tylko możesz mieć ekonomiczne i militarne wsparcie, aby ochronić Cie przed bardziej zaawansowanymi graczami, ale możesz także nauczyć się wielu taktyk oraz mechaniki gry od Twoich współplemieńców. Plemiona są fundamentalną częścią tej gry, która znacznie poprawi Twoją umiejętność gry i zwiększy Twój sukces jako lidera. Przyłączenie się do plemienia jest bardzo zalecane. Wraz z członkami plemienia można rozwijać doświadczenie, które jest wykorzystywane do zapewnienia wszystkim członkom urozmaiconej ilości bonusów.

Dzienny bonus

Jest to dzienna nagroda, którą otrzymujemy jeśli zalogujemy się do gry. Jeśli będziesz logował się codziennie to przez 4 dni otrzymasz 500 sztuk każdego surowca natomiast 5 dnia będzie to aż 2000 sztuk każdego surowca!


Przeczytaj więcej o plemionach tutaj. Witajponownie.PNG